رای شماره 364 مورخ 1382/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 16/9/1382

شماره دادنامه: 364

کلاسه پرونده: 82/693

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 8 و 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت8/81/1507 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان به طرفیت خانم انیسه ایمانی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1561 مورخ 3/9/81 شعبه 3 دیوان به شرح دادنامه شماره 497 مورخ 28/4/82 با رای تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد.

ب- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت9/81/233 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل کار گیلان به طرفیت شعبه دوم دیوان به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1094 مورخ 6/5/81 صادره از شعبه 2 دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 1179 مورخ 3/8/82 تجدیدنظرخواهی به کیفیت مطروحه فاقد وجاهت قانونی تشخیص و قرار رد آن را صادر نموده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به این که تفاوت در دادنامه‌های فوق‌الذکر حسب مدلول ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری از موارد استنباط متعارض در باب حکم واحد قانونگذار نیست لذا تعارض تشخیص داده نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی

منبع