قابلیت تعلیق اجرای مجازت بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اجرای مجازت بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو قابل تعلیق است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/29

رای دادگاه

در خصوص اتهام متهم م. د متولد 1373 ایرانی مجرد فاقد سابقه کیفری دائربرایراد جرح باچاقونسبت به شاکی اولیه م. م. با توجه به اوراق ومحتویات پرونده متشکله شکایت اولیه شاکی خصوصی گواهی پزشکی قانونی تحقیقات صورت گرفته ازناحیه مرجع انتظامی ودفاعیات بلاوجه متهم بزهکاری وی محرزومسلم بوده و دادگاه بااستناد به تبصره ذیل ماده 614 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) وی رابه تحمل پنج ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید وامادر خصوص جنبه خصوصی جرم توجها به اظهارات شاکی به شرح مندرج در صورتمجلس مورخ 93/9/20 وایضا مفاد سندرسمی شماره 105672 مورخ 92/3/11 مشعربراعلام گذشت شاکی خصوصی توجها به بند دوم ازماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری قرارموقوفی تعقیب را دراین خصوص صادرمی‌نماید رای صادره حضوری وظرف مهلت بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظردرمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس ماموربه خدمت شعبه --- - جزایی دادگستری قرچک - شهرام بیگی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/27

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. د. با وکالت آقای ع. ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/9/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی قرچک که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو از حیث جنبه عمومی به تحمل پنج ماه حبس تعزیری محکوم شده است. هیات دادگاه ضمن استماع دفاعیات وکیل تجدیدنظرخواه به شرح صورتجلسه و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض مفید و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی به نظر نمیرسد و دادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال موثری ندارد. لذا ضمن رد در خواست تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 455 قانون مرقوم دادنامه تجدید نظر خواسته را تائید و استوار مینماید. به لحاظ وضع خاص تجدیدنظرخواه و در اجرای ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات حبس به مدت دو سال صادر می‌گردد بدیهی است چنانچه مشار الیه در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده 54 قانون مرقوم شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز اجرا خواهد شد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

نعمت اله نیک نژاد- عقیل نوری فر

منبع
برچسب‌ها