منظور از تأیید اجرای دستور موقت توسط رئیس حوزه قضایی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/11/13
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج

موضوع

منظور از تأیید اجرای دستور موقت توسط رئیس حوزه قضایی

پرسش

اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است. منظور از تأیید اجرای دستور موقت توسط رئیس حوزه قضایی چیست؟

نظر هیئت عالی

بدون تأیید رئیس حوزه قضایی اجرای دستور موقت ممکن نیست. لذا پس از تأیید مقام مزبور که موید صحت صدور دستور موقت تلقی میشود، اجرای آن مأذون شناخته میشود.

نظر اکثریت

تبصره یک ماده 325 که تأیید رئیس حوزه قضایی را در اجرای دستور موقت آورده است، فقط به مصلحت اجرای دستور موقت و یا عدم مصلحت آن توجه داشته و رئیس حوزه قضایی فقط در این چارچوب باید بررسی و آن گاه تصمیم لازم را مبنی بر تأیید یا عدم تأیید اجرای دستور موقت اتخاذ نماید.

نظر اقلیت

در ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تأیید رئیس حوزه قضایی ذکر شده است و این تأیید فقط مربوط به مصلحت اجرای دستور موقت در زمان اجرا نبوده، بلکه ممکن است رئیس حوزه قضایی تشخیص دهد که تأمین گرفته شده متناسب نبوده و یا دستور موقت مطابق موازین قانونی صادر نشده است. بنابراین تبصره مذکور فقط اشاره به مصلحت اجرا و یا عدم اجرای دستور موقت ندارد.

منبع
برچسب‌ها