رای شماره 1529 مورخ 1399/12/020 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/99001452 شماره دادنامه: 9909970906011529 تاریخ: 20/12/99

شاکی: شرکت مخابرات ایران منطقه کرمانشاه با وکالت آقای مهدی پارسی (با مبلغ 000/000/4 ریال حق الوکاله)

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمانشاه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 6 از جدول ماده 38 سال های 1397 و 1398 مبنی بر اجاره فضا برای نصب هر کابینت از تعرفه خدمات اجاره شبکه فیبر نوری مازاد بر نیاز سازمان فاوا

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرمانشاه به خواسته ابطال ردیف 6 از جدول ماده 38 سال های 1397 و 1398 مبنی بر اجاره فضا برای نصب هر کابینت از تعرفه خدمات اجاره شبکه فیبر نوری مازاد بر نیاز سازمان فاوا به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 38: تعرفه عوارض و بهای خدمات سازمان فاوا شهرداری کرمانشاه سال 97

تعرفه خدمات اجاره شبکه فیبر نوری مازاد بر نیاز سازمان فاوا- شهرداری کرمانشاه

ردیف

شرایط

اجاره سالیانه (ریال)

حداقل قرارداد

دیگر شرایط کلی

6

اجاره فضا برای نصب هر کابینت با حداکثر یک مترمربع سطح و ارتفاع 160 سانتیمتر از سطح صفر

000/800/7

20 کابینت

بدون نگهداری

ماده 38: تعرفه عوارض و بهای خدمات سازمان فاوا شهرداری کرمانشاه سال 98

تعرفه خدمات اجاره شبکه فیبر نوری مازاد بر نیاز سازمان فاوا- شهرداری کرمانشاه

ردیف

شرایط

اجاره سالیانه (ریال)

حداقل قرارداد

دیگر شرایط کلی

6

اجاره فضا برای نصب هر کابینت با حداکثر یک مترمربع سطح و ارتفاع 160 سانتیمتر از سطح صفر

000/800/7

20 کابینت

بدون نگهداری

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی گفته کابینت هیچگونه ارتباطی با تاسیسات و دستگاه های مورد استفاده در مخابرات ندارد.

مالکیت شهرداری بر اراضی، شوارع، خیابانها و... از مصادیق ماده 30 قانون مدنی تلقی نمیگردد حسب ماده 473 قانون مدنی از باب اجاره، عقد اجاره در صورتی صحیح است که موجر مالک عین یا حداقل مالک منافع باشد در حالی که شهرداری بر معابر و شوارع مالکیتی ندارد (عیناً و منفعتاً) تا بتواند بر این اساس اقدام به اخذ اجاره بها برای آن نماید.

شوراهای اسلامی صلاحیت وضع عوارض محلی را دارند در حالی که تاسیسات نصب شده توسط مخابرات از دایره و حیطه محلی خارج بوده و سراسری قلمداد میکردند که در همین قانون براساس مواد 38 و 39 بالاخص بند الف ماده 38 درخصوص کالاها و خدمات عوارض آن پرداخت میگردد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر کرمانشاه علیرغم ابلاغ مراتب در 1/7/99 تاکنون پاسخی ارسال نکرده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

طبق بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی آن تصویب معاملات و نظارت بر ان ها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری از وظایف شوراهاست. بنابراین ردیف 6 از جدول ماده 38 سال های 1397 و 1398 مبنی بر اجاره فضا برای نصب هر کابینت از تعرفه خدمات اجاره شبکه فیبر نوری مازاد بر نیاز سازمان فاوا مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها