نشرآگهی با وجود امکان ابلاغ از طریق سامانه ثنا و صدور حکم محکومیت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/02/16
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کازرون

موضوع

نشرآگهی با وجود امکان ابلاغ از طریق سامانه ثنا و صدور حکم محکومیت

پرسش

چنانچه متهم دارای ابلاغ الکترونیکی ثنا باشد، ولی در تمام مراحل دادرسی متهم از طریق نشر آگهی احضار شده باشد و در نهایت حکم بر محکومیت متهم صادر شده باشد و در مرحله اجرای احکام مشخص شود که متهم دارای ابلاغ الکترونیکی ثنا باشد، تصمیم دادگاه به چه صورت می‌باشد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال به نظر می‌رسد با استحضار از دارا بودن حساب کاربری، حکم محکومیت متهم به جای نشر آگهی باید از طریق سامانه‌ ثنا به صورت الکترونیکی ابلاغ شود و مهلت واخواهی و یا تجدیدنظرخواهی وی از تاریخ این ابلاغ محاسبه خواهد شد.

نظر اکثریت

از آنجاکه مقررات مربوط به ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری جزو قواعد آمره است؛ لذا حتماً باید توسط مقام قضایی رعایت گردد و در صورت عدم رعایت قاضی اجرای احکام در راستای ماده 491 قانون مذکور، باید پرونده را به دادگاه عودت دهد که در راستای ماده 490 پس از ابلاغ به اجرا گذاشته شود و تصمیم دادگاه در این خصوص مقرره صریحی وجود ندارد؛ اما راه حلی که منطقی به نظر می‌رسد آن‌که رای از طریق سامانه ثنا ابلاغ گردد و مهلت واخواهی یا تجدیدنظرخواهی آن از تاریخ ابلاغ محاسبه گردد.

نظر اقلیت

چنانچه واخواهی گردد، پس تکلیف رای صادره چه می‌باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که رای دادگاه قطعی و از اعتبار امر مختومه برخوردار است و دادگاه بدوی امکان رسیدگی ماهوی مجدد به لحاظ قاعده فراغ دادرس را نخواهد داشت.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها