نحوه صدور قرار تامین در اتهامات متعدد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/02/11
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

نحوه صدور قرار تامین در اتهامات متعدد

پرسش

بنابر مفاد ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر صدور قرار تأمین واحد برای اتهامات متعدد متهم، چنانچه پس از صدور قرار تأمین، اتهام جدیدی که در صلاحیت ذاتی یک مرجع می‌باشند متوجه متهم گردد، راهکار چیست؟

نظر هیئت عالی

صدور قرار تامین مستقل در فرضی است که اتهام جدید در صلاحیت ذاتی مرجع دیگر کیفری باشد اما در نحن فیه قرار صادره قبلی تشدید می‌گردد، نظر اکثریت در حد استنتاج مرقوم مورد تائید است.

نظر اکثریت

در صورت توجه اتهام جدید - با یک صلاحیت ذاتی - به متهم باید قرار تأمین سابق تشدید گردد و وفق ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری نباید قرار تأمین جدید صادر شود. همچنین به لحاظ اینکه یک قرار نهایی، یک رأی و یک دادنامه صادر می‌گردد تنها می توان یک قرار تأمین برای متهم صادر نمود و تشدید این قرار اعم از افزایش مبلغ یا تبدیل نوع قرار می‌باشد. در مواد 507 و 508 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به قاضی اجرای احکام کیفری اجازه تشدید قرار داده شده نه صدور قرار جدید. در این رابطه نظریه شماره 769/94/7 - 1394/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه قابل دقت است.

نظر اقلیت

اگر برای اتهام جدید قرار تأمین جداگانه اخذ نگردد و نسبت به یکی از اتهامات قرار منع تعقیب صادر شود، برای اتهام دیگر این قرار سابق شدید است؛ به عنوان مثال نسبت به اتهامات سرقت و توهین یک قرار وثیقه صادر شده و بعد در خصوص سرقت قرار منع تعقیب صادر شود این قرار وثیقه برای توهین مناسب نیست؛ هرچند در پاسخ می توان بیان کرد که در این مورد قرار تأمین تخفیف داده می‌شود تا تناسب اتهام و قرار تأمین رعایت گردد.

منبع
برچسب‌ها