رای شماره 1346 مورخ 1399/11/05 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه- ع/ 9700990 شماره دادنامه:9909970906011346 تاریخ: 5/11/99

شاکی: علی اصغر کاشفی فرزند شکور

طرف شکایت: هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه های 20701/ت/30820ه- مورخ 13/4/1384 و 1028/ت/49421/ه- مورخ 9/1/1396 و 33752/ت54320ه- مورخ 24/3/96

شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه های 20701/ت/30820ه- مورخ 13/4/1384 و 1028/ت/49421/ه- مورخ 9/1/1396 و 33752/ت54320ه- مورخ 24/3/96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تصویب نامه شماره 20701 / ت 30820 ه- - 13/4/1384

تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن - بندر انزلی و شهرک صنعتی انزلی به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

هیات وزیران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پیشنهاد شماره 747/11/83ن مورخ 5/3/1383 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی - مصوب 1382 - تصویب نمود:

محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن - بندر انزلی و شهرک صنعتی انزلی به شرح نقشه پیوست (1) که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت می‌باشد به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی تعیین می‌گردد.

محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور

1- نقشه مزبور در آرشیو اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات موجود می‌باشد.

تصویب نامه شماره 1028 / ت 49421 ه- - 19/1/96

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

هیات وزیران در جلسه 1396/01/09 به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (24) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب1372- تصویب کرد:

طرح جامع منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی و نقشه‌ها و ضوابط فنی آن به شرح پیوست که تاییدشده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور - اسحاق جهانگیری

طرح راهبردی و جامع

منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی

چکیده سند ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی

مقدمه

ضوابط و مقررات طرح جامع منطقه آزاد انزلی، مهم‌ترین سند منطقه، برای تحقق چشم‌انداز، اهداف و راهبردهای بلندمدت و سیاست‌های طراحی توسعه و عمران در زمینه هدایت و کنترل نحوه استفاده از اراضی، تحولات کالبدی و نحوه ساخت و ساز در محدوده منطقه آزاد با اتکاء به شیوه پهنه‌بندی در مقیاس 10000: 1، محسوب می‌گردد که در هریک از پهنه‌ها با توجه به عوامل مختلف کالبدی (شامل میزان تراکم، سطح اشغال و تعداد طبقات)، جمعیت‌پذیری (رابطه تراکم و تعداد واحدهای مسکونی) و عملکردی (مانند کاربری‌ها و کارکرد یا فعالیت‌های مجاز و مشروط) به توصیف، تشریح و تجویز الزامات طراحی و اجرا می‌پردازد. هدف از ارائه این سند هدایت مطلوب و اطمینان از اجرای مناسب سیاست‌ها و راهبردهای طرح جامع است که به صورت ضوابط و مقررات ساخت و ساز به شرح این سند ارائه می‌شود.

«سند هدایت و کنترل تحولات کالبدی منطقه آزاد انزلی»، براساس ویژگی‌ها و شرایط هر پهنه عملکردی تهیه و تنظیم شده و نحوه ساخت و ساز در هر پهنه و نیازهای اصلی در زمان صدور مجوز ساختمانی برای کلیه بناها را در نظام سلسله ‌مراتبی پهنه‌بندی، مشخص می‌سازد.

مطالعات راهبردی و طرح جامع منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی در دی ماه سال 1392 به تصویب نهایی رسید و چکیده ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی به همراه نقشه طرح جامع مصوب در این سند ارائه شده است.

1- ضوابط و مقررات عام در طرح جامع منطقه آزاد انزلی

ضوابط و مقررات ساخت و ساز طرح جامع منطقه آزاد انزلی، مجموعه‌ای است مرکب از ضوابط عمومی یا عام که به ارائه الزامات کلی طرح در زمینه‌های مختلف کالبدی اختصاص می‌یابد، و ضوابط و مقررات خاص زیرپهنه‌ها که به تعیین نحوه ساخت و ساز در هر یک از زیرپهنه‌ها می‌پردازد، علاوه بر جداول این سند، که حاوی طبقه‌بندی پهنه‌های استفاده از اراضی به تفکیک کدهای دو رقمی و سه رقمی همراه با مشخصات کلی آنها و چکیده ضوابط ساخت و ساز به تفکیک زیرپهنههاست، ضوابط عام و خاص در پهنه‌ها ابزار نوشتاری هدایت و کنترل ساخت و ساز و تحولات کالبدی در منطقه آزاد انزلی را تشکیل می‌دهند.

1- 1- تراکم ساختمانی مجاز

«تراکم ساختمانی مجاز» حداکثر حجم ساخت و ساز تا سقف تراکم‌های تعیین شده در این سند است که به شرح جداول، از50 درصد تا 250 درصد، در زیرپهنه‌های مسکونی متناسب با مساحت قطعه است، که به تفکیک هر زیرپهنه طبق نقشههای پهنه‌بندی این طرح و براساس جداول شماره2، 3 و 4 این سند تعیین گردیده است.

هرگونه افزایش و یا اعطای تراکم بیش از حد مجاز تعیین شده در تمامی پهنه‌ها، مجاز نمی‌باشد.

حداکثر تراکم ساختمانی مجاز در زیر پهنه پارکهای مجهز شهری 5 درصد تعیین می‌گردد.

در پهنه‌های کار و فعالیت حد مجاز تراکم ساختمانی توسط سطح اشغال، تعداد طبقات مجاز و سایر ضوابط کنترل ساخت به ویژه ضوابط مربوط به احداث ساختمان‌های 6 طبقه و بیشتر مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین می‌گردد. بر اساس سیاست‌های طراحی طرح جامع ضابطه تراکم ساختمانی به طور مشخص و به تفکیک موقعیت پلاک در طرح‌های موضعی تعیین خواهد شد.

1-2- شبکه معابر و دسترسی

حداقل عرض معابر دسترسی در اجرای طرح‌ جامع منطقه آزاد انزلی، در کل سطح منطقه ودر تمامی پهنه‌ها، 8 متر خواهد بود.

در طراحی و اجرای شبکه معابر به ویژه در پهنه‌‌های مستعد منطقه و فضاهای عمومی با تاکید بر بافت‌های باارزش طبیعی، ایجاد تسهیلات و پیش‌بینی‌های لازم برای گسترش و توسعه حرکت پیاده و دوچرخه و دسترسی آسان برای معلولین جسمی و حرکتی الزامی است.

هر گونه دسترسی سواره و پیاده به کلیه ساختمان‌ها به ویژه ساختمان‌های بلندمرتبه، واقع در مجاورت بزرگراه‌ها صرفاً از طریق معابر جانبی و یا کنارگذر (کندرو)‌ها مجاز می‌باشد. در مواقع مغایر بایستی با تجمیع پلاک‌ها توسط مالکین برای رسیدن به کنارگذر کندرو، یا تملک اینگونه املاک از سوی سازمان و تخصیص به کنارگذر یا فضای سبز حاشیه بزرگراه اقدام گردد

تهیه راهنمای طراحی شهری در معابر اصلاحی و تعریضی توسط سازمان منطقه آزاد الزامی است.

ایجاد دسترسی به قطعات و ساختمان‌های مسکونی، که از معابر دسترسی و در صورت عدم امکان از معابر جمع و پخش کننده امکان‌پذیر باشد، از سایر معابر اصلی ممنوع است.

در کلیه معابر جدیدالاحداث باید فضای کافی و مناسبی جهت تردد پیاده، سواره و دوچرخه و نیز پیش‌بینی فضای سبز حاشیه، آب‌رو و جدول مطابق با ضوابط تعیین شده تخصیص داده شود.

تا زمان تهیه و تصویب سند طرح تفصیلی یکپارچه سکونتگاه‌های روستایی در معابر احداثی، استعلام از «کارگروه شهرسازی و معماری سازمان منطقه آزاد انزلی» الزامی است.

1-3- سطح باز، سطح اشغال بنا و مکان استقرار آن در قطعه (توده‌گذاری)

حداکثر سطح اشغال تعیین شده در این سند، در کلیه زیرپهنه‌های استفاده از اراضی و در تمامی قطعات، شامل کل زیربنای مفید و غیرمفید (مشاعات) در هر طبقه می‌باشد که در زیرپهنه‌های مختلف بر اساس جداول 3، 2 و 4 تعیین شده است.

تبصره (1): هر‌گونه افزایشی در سطح اشغال کلیه پهنه‌ها، تحت هر عنوان و به هر شکل، بیش از میزان تعیین شده در جدول، ممنوع است.

در کلیه پهنه‌ها، تخصیص حداقل 50 درصد از سطح باز قطعه (پس از کسر مساحت رامپ) به فضای سبز، الزامی است. ایجاد رامپ در حیاط پلاک‌های جنوبی ممنوع است.

در تمامی طرح‌های موضعی تعریف شده در طرح جامع لازم است به منظور ایجاد تداوم و پیوستگی کالبدی و بصری و تعادل در دو طرف طول معابر شریانی درجه دو و بیشتر، واقع در پهنه‌های فعالیت و سکونت (با طراحی شهری موردی که به تصویب کمیسیون ماده 5 منطقه آزاد خواهد رسید)، توده‌گذاری در قطعات همجوار معبر باید به نحوی صورت گیرد تا، جبهه‌های شمالی و جنوبی و یا شرقی و غربی بر خیابان با احجام متعادل و هماهنگ و عقب‌نشینی‌های یکسان، شکل گیرد.

میزان سطح اشغال در طبقات همکف و بالای آن در ساختمان پارکینگ‌های عمومی منطقه، حداکثر تا 80 درصد مجاز خواهد بود.

سطح اشغال زمین در زیرپهنه‌های سکونت عام حداکثر تا 50 درصد تعیین می‌گردد.

رعایت حداکثر سطح اشغال تعیین شده درصد در طبقات مسکونی ضروری است.

محل استقرار ساختمان (توده گذاری) در تمامی پلاک‌های واقع در زیرپهنه‌های سکونت، ضمن رعایت حقوق همسایگی و رعایت سطح اشغال و طبقات مجاز، حد اکثر در سطح 50درصد مساحت قطعه با پیشروی از شمال (در طول قطعه)، مجاز می‌باشد.

تراکم‌های ساختمانی تعیین شده ناخالص بوده و بابت مشاعات و زیربنای مشترک قابل افزایش نمی‌باشد.

نماهای اصلی بنا باید همراه نماهای ساختمان‌های مجاور ترسیم شده و با آن‌ها هماهنگ شوند.

1- 4- تفکیک و تجمیع قطعات (پلاک‌ها)

تفکیک املاک و اراضی درپهنه مسکونی عام منطقه آزاد انزلی با متراژ کمتر از 1000 مترمربع، بعد از رعایت برهای اصلاحی ممنوع است.

هر گونه تفکیک زمین در اراضی واقع در پهنه‌های کار و فعالیت ممنوع است. هرگونه ساخت و ساز در این پهنه‌ها می‌بایست بر اساس طرح‌های موضعی که به تصویب کار گروه شهرسازی و معماری سازمان منطقه آزاد رسیده باشد صورت پذیرد.

تبصره: حداقل عرض قطعات مسکونی پس از تفکیک و بعد از رعایت برهای اصلاحی، 10 متر و حداقل طول(یا عمق) 15 متر،به طوریکه مساحت قطعات تفکیکی از 200 مترمربع کمتر نباشد، تعیین می‌گردد.

تفکیک کلیه اراضی بزرگ (بیش از یک هکتار) درتمامی پهنه‌های منطقه آزاد تحت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله آن‌هایی که تحت مالکیت یا در اختیار دستگاه‌های دولتی، عمومی و یا نیروهای نظامی و انتظامی است، صرفاً با تهیه طرح‌های موضعی و تصویب آنها در کمیسیون ماده (5) منطقه آزاد انزلی و براساس کارکردها و کاربری‌های پیش‌بینی شده برای پهنه‌های استفاده از اراضی در طرح‌ جامع، مجاز است.

1- 5 - پارکینگ

تامین و احداث تمامی پارکینگ‌ مورد نیاز طبق ضوابط تعیین شده در پروانه‌های ساختمانی هر یک از کاربری‌ها، برای تمامی ساختمان‌ها و در همه پهنه‌ها (به ویژه به ازای هر واحد مسکونی حداقل یک واحد پارکینگ) الزامی است و صدور هرگونه عدم خلاف یا گواهی پایان کار، منوط به تامین پارکینگ‌های مورد نیاز مذکور در همان ساختمان و یا در پارکینگ‌های مشاعی(پارکینگ‌های عمومی) در فاصله حداکثر 250 متر خواهد بود.

تبصره (1): در ساختمان‌های بلند مرتبه که دارای کاربری مختلط با واحدهای مسکونی می‌باشند، تفکیک پارکینگ‌های بخش مسکونی از دیگر بخش‌ها ضروری است.

تبصره (2): تعداد پارکینگ‌های‌ مورد نیاز ساختمان‌ها و مجتمع‌هایی که از کاربری‌های مختلف برخوردارند، بایستی برابر مجموع تعداد حداقل پارکینگ‌های تعیین شده برای هر یک از کاربری‌ها، طبق ضوابط، محاسبه و تامین شود.

تبصره (3): کلیه ادارات، ارگان‌ها، سازمان‌ها، نهادها، موسسات و شرکت‌های دولتی و غیردولتی، بیمارستان‌ها، فروشگاه‌های بزرگ و ساختمان‌های با عملکردهای گوناگون که مراجعین زیادی دارند، در زمان احداث و یا تجدید بنا و یا ساماندهی فضاهای خود، ملزم به تامین پارکینگ مورد نیاز مراجعین براساس ساعات و روزهای اوج مراجعات، علاوه بر نیاز خود طبق ضوابط مربوطه، و حداکثر در یک برنامه پنج‌ساله در همان ساختمان و یا در پارکینگ‌های عمومی اطراف، تا شعاع 250 متر می‌باشند.

تبصره(4): تامین پارکینگ به صورت سرپوشیده و باز با رعایت ضابطه سطح اشغال بلامانع است. در صورت تامین پارکینگ در فضای باز، تخصیص حداقل 60 درصد از فضای باز پلاک به فضای سبز الزامی است.

در محلات، بافت‌ها و یا عرصه‌هایی که به هر علت، امکان تامین پارکینگ در ساختمان‌های مسکونی موجود و احداثی وجود ندارد، و چگونگی آن به تصویب کمیسیون ماده (5) منطقه خواهد رسید، سازمان منطقه آزاد انزلی موظف است، ترتیبی اتخاذ نماید تا در کنار عرصه‌های مذکور و در فاصله‌هایی تا شعاع 250 متر، پارکینگ‌های عمومی و ترجیحاً به صورت مشاعی و با حق انتقال و واگذاری به اشخاص جهت پلاک‌هایی که طبق ضوابط قابلیت تامین پارکینگ ندارند، با مشارکت بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان محلی ایجاد و احداث گردد.

جهت تامین پارکینگ موردنیاز هر کاربری، جدول شماره1 باید ملاک عمل قرار گیرد:

جدول 1- میزان پارکینگ مورد نیاز انواع کاربری در طرح‌ جامع منطقه آزاد انزلی

ماخذ: مهندسین مشاور عرصه

تامین محل پارکینگ فقط برای یک واحد مسکونی در حیاط (فضای غیرسرپوشیده) مجاز بوده و بیش از آن باید در پیلوتی پیش‌بینی شود.

احداث پیلوتی جهت پارکینگ الزامی است.

p ارتفاع مفید پیلوتی 250 سانتی متر است.

pاحداث پیلوتی برای بناهای تجاری در بدنه خیابانها مجاز نمی‌باشد. پارکینگ این واحدها می‌بایست پشت بر فعال (جبهه پشت ساختمان) و یا در طبقات تامین گردد.

در مجموعه‌های تجاری مانند مراکز خرید، پاساژها یا بازارچه‌ها، باید به ازای هر 50 مترمربع زیر بنای تجاری، یک پارکینگ و به ازای هر 75 مترمربع زیربنای مختلط نیز یک پارکینگ پیش بینی شود. سطح مربوطه در محوطه همکف، طبقات و جبهه پشت ساختمان قابل تامین است.

تامین حداقل یک واحد پارکینگ به ازای هر واحد تجاری منفرد با مساحت 30 مترمربعی الزامی است.

1-6 - سایر ضوابط و مقررات عمومی ساخت و ساز

نماسازی کلیه سطوح نمایان ساختمان‌ها (در تمامی جبهه‌های ساختمان) اعم از ساخته شده و یا ساخت و سازهای جدید الزامی است

احداث واحدهای مسکونی با مساحت زیربنای مفید کمتر از 75 مترمربع مجاز نخواهد بود.

1-7- ضوابط عام ساخت و ساز بر روی اراضی سبز

موارد استفاده از زمین در پارکها به شرح زیر تعیین می‌گردد:

در محل هایی که به صورت کاربری فضای سبز در نقشه کاربری اراضی مشخص شده‌اند، استفاده از اراضی به عنوان پارک، فضای سبز عمومی به همراه خدمات وابسته مربوط، کاربری ورزشی و استقرار کارکردهای خدماتی نظیر فرهنگی، مذهبی، تاسیسات و تجهیزات شهری، پذیرایی و تفریحی مشروط به رعایت موارد زیر مجاز می‌باشد:

pرعایت حداکثر 5 درصد سطح به عنوان سطح مجاز احداث و قابل بار گذاری برای احداث ساختمان و تاسیسات

pرعایت حداکثر 15 درصد سطح جهت کاربری ورزشی در فضای باز

ضوابط احداث ساختمان در کاربری فضای سبز به صورت زیر تعیین می‌گردد:

فقط احداث کارکردهای فهرست زیر در کاربری پارک‌ها و فضای سبز مجاز می‌باشد

pمکان‌های فرهنگی و اجتماعی، کتابخانه و کتاب فروشی، موزه، نمایشگاه موقت، اغذیه و چای‌خانه و مشابه در حد نیاز، گل خانه، ساختمان اداری و نگهبانی پارک، مسجد، سرویس‌های بهداشتی، ساختمان تاسیسات و تجهیزات فنی، فضا‌های تفریحی کودکان،‌ فضاهای ورزشی، تئاتر و سینمای کودکان و آتلیه‌های هنر

حداکثر ضریب اشغال 5 درصد سطح زمین با تراکم ساختمانی 5 درصد می‌باشد.

دسترسی ساختمان‌هایی که داخل پارک‌ها و فضای سبز ساخته می‌شوند، به صورت مستقیم و بلا فاصله به معابر پیرامون پارک مجاز نمی‌باشد. مگر به عنوان دسترسی فرعی به خیابان‌های درجه سه و دسترسی.

علاوه براینکه پارکینگ‌های پیرامون پارک‌ها به استفاده‌کنندگان از آن‌ها اختصاص دارد، تامین حداقل فضای سبز پارکینگ اضافی، در اراضی پارک به ازای هر 500 مترمربع یک پارکینگ لازم می‌باشند.

احداث دیوار و حصار به دور اراضی پارک‌ها و فضای سبز عمومی ممنوع است.

1- 8 - خدمات عمومی منطقه

رعایت ضوابط ساخت و ساز خاص دستگاه‌های ذیربط در احداث فضاهای خدمات عمومی، شامل فضاهای آموزشی، بهداشتی - درمانی، فرهنگی، مذهبی و پارکینگ‌های عمومی، الزامی می‌باشد.

2- ضوابط و مقررات ساخت و ساز در پهنه‌های عملکردی منطقه آزاد انزلی

2- 1- ضوابط ساخت و ساز در پهنه سکونت

2- 1- 1- ویژگی‌های کالبدی و نحوه ساخت و ساز در پهنه سکونت (شامل میزان تراکم، سطح اشغال، تعداد طبقات مجاز ساختمانی و حد نصاب قطعات) در جدول شماره (2) این سند ارائه شده و لازم‌الاجرا است

2- 1- 2- علاوه بر پهنه مسکونی عام، پهنه مسکونی ویژه به دلیل ارزش‌های طبیعی و موقعیت ویژه ساحلی و همجواری با جنگل فتاتو، از شرایط خاصی برای ساخت و ساز برخوردار بوده و تابع ضوابط و مقررات ویژه‌ای است. این ضوابط ویژه برای پهنه R22 به‌صورت مجزا تعریف شده و نحوه تفکیک، تراکم، سطح اشغال وتعداد طبقات در آن در جدول شماره 2 تعیین گردیده است.

2- 1- 3- تعداد طبقات (با الزام به احداث پیلوت به عنوان پارکینگ) در این پهنه هماهنگ با تراکم ساختمانی مجاز و سطح اشغال معین، در زیرپهنه‌های مسکونی عام از 2 تا 4 طبقه و در پهنه‌های مسکونی ویژه از 6 تا 8 طبقه متفاوت بوده که جزئیات آن در جدول شماره (2) این سند مشخص شده است.

2- 1- 4- سطح کل اشغال زمین در کلیه قطعات (اعم از زیربنای مفید و غیرمفید) در زیرپهنه‌های مسکونی عام، حداکثر تا 50 درصد و در زیر پهنه‌های مسکونی ویژه حداکثر تا 40 در صد تعیین گردیده است.

2- 1- 5 - حداکثر تعداد واحد مسکونی مجاز به احداث در هر قطعه (پلاک) به تفکیک زیرپهنه‌های مسکونی عام یا ویژه با درج در پروانه‌های ساخت هنگام صدور دستور نقشه، که با استفاده از عدد حداکثر تعداد واحد مسکونی تعیین شده و با رعایت شروط ذیل محدودیت ندارد:

) حداقل مساحت خالص زیر بنای هر واحد مسکونی از 75 مترمربع کمتر نشود.

) حداقل سطح فضای باز در ازای هر واحد مسکونی به میزان 40 مترمربع تعیین می‌گردد.

) رعایت تعداد پارکینگ مورد نیاز هر واحد مسکونی به میزان یک واحد برای واحدهای کمتر از 200 مترمربع و یک و نیم واحد برای واحدهای بیشتر از 200 مترمربع الزامی است.

حد تراکم ساختمانی و سطح اشغال مجاز رعایت گردد.

تاسیسات مورد نیاز ساختمان به ویژه آب و فاضلاب، برق و گاز به لحاظ قانونی و ضوابط دستگاه‌های بخشی مانعی نداشته باشند.

6-ضوابط نحوه دسترسی به ساختمان رعایت شود.

2- 1- 6 - محل استقرار ساختمان (توده‌گذاری) در تمامی پلاک‌های واقع در این پهنه (سکونت)، ضمن رعایت حقوق همسایگی و رعایت حداکثر تراکم ساختمانی، سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز، بر اساس اندازه قطعات به صورت الگوهای زیر تعیین می‌شود.

در تمامی زیرپهنه‌های سکونت، تعداد طبقات مسکونی مجاز (تعیین شده در جدول شماره2)، از مجموع طبقات مسکونی و پیلوت (جهت پارکینگ) محاسبه می‌شود.

2- 1- 7- حداقل تفکیک قطعات مسکونی در پهنه مسکونی عام با تراکم کم 200 مترمربع تعیین گردیده است. ضابطه تفکیکی 180 مترمربع صرفاً برای قطعات مسکونی واقع در بافت موجود در بین قطعات ساخته شده تدوین شده است. صدور مجوز ساخت برای این قطعات با تایید کارگروه شهرسازی و معماری سازمان مجاز خواهد بود.

تصویر1 - الگوهای مسکن در حوزه

2- 1- 8 - در پهنه‌های مسکونی تراکم پایه مالی به میزان 100 درصد، سطح اشغال 50 درصد و تعداد طبقات برابر با 2طبقه روی پیلوت تعیین می‌گردد. حد تفکیکی قطعات در تراکم پایه مالی200 مترمربع است.

تبصره: صدور هرگونه مجوز، پایان کار ساختمانی و دریافت پذیره‌ها و عوارض ساخت و ساز توسط سازمان بر اساس تراکم پایه مالی تعیین می‌گردد.

2- 1- 9- تامین پارکینگ مورد نیاز در هر قطعه (پلاک)، جهت کلیه واحدهای مسکونی (حداقل معادل یک واحد پارکینگ به ازای یک واحد مسکونی)، در پهنه سکونت در پیلوت الزامی است.

تبصره1: توسعه رامپ دسترسی پارکینگ به خارج از مرز قطعات (پلاک‌ها) بعد از رعایت برهای اصلاحی و در فضای عمومی همجوار (فضای پیاده‌رو)، مطلقاً ممنوع است.

تبصره2: پیش‌بینی راه‌های ورودی مجزا جهت دسترسی به فضای پارکینگ (رامپ) و ورودی پیاده به ساختمان‌ الزامی است.

تبصره3: تامین آسانسور و دسترسی‌پذیری از فضاهای ورودی کلیه ساختمان‌ها جهت ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق ضوابط و مقررات ملی ساختمان، الزامی است.

تبصره4: برای قطعات واقع در نبش معابر نمای اصلی ملزم به تبعیت از نمای خیابان است.

تبصره5: صدور پایان کار ساختمان منوط به تکمیل نماسازی ساختمان در چهار جهت است.

تبصره6: به کارگیری هرگونه ایزولاسیون، عایق کاری، گالوانیزه، ایزوگام، قیراندود و این قبیل پوشش‌های نامانوس با سیمای شهری در نمای بیرون ساختمانی ممنوع است و عایق کاری جبهه‌های باران گیر ساختمان صرفا از داخل بنا مجاز است.

تبصره7: بهتر است در پوشش سقف ساختان‌ها از مصالح بومی سفال استفاده و از بکارگیری پوشش‌های فلزی خودداری شود.

2- 1- 10- رعایت حداکثر ارتفاع مفید ساختمان در پهنه‌های مسکونی برای پیلوت 2/50 متر الزامی است.

2- 1- 11- حداقل ارتفاع مفید طبقات مسکونی در پهنه‌های مسکونی عام و ویژه 2/80 متر تعیین می‌گردد.

2- 1- 12- تا زمان تهیه و تصویب طرح تفصیلی یکپارچه سکونت گاه‌های روستایی ساخت و صدور پروانه احداث واحدهای خدماتی شامل: تجاری، آموزشی (دبستان، راهنمایی، دبیرستان)، مسجد، کتابخانه، مرکز خدمات درمانی و مهمانسرا بر اساس ضوابط طرحهای هادی روستایی مصوب و تائید در کارگروه معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد انزلی (کمیسیون ماده پنج) الزامی است.

تبصره: پس از تهیه و تصویب طرح تفصیلی یکپارچه سکونت گاه‌های روستایی صدور هر گونه پروانه ساخت و احداث واحدهای مسکونی و خدماتی بر اساس این طرح ملاک عمل خواهد بود و بکارگیری ضوابط طرح‌هادی روستایی مجاز نخواهد بود.

2- 1- 13- صدور هرگونه پروانه ساخت و ساز و تفکیک اراضی در پهنه‌های مسکونی عام و ویژه ملزم به رعایت حرائم جنگل، دریا، رودخانه‌ها، تالاب انزلی و لب آب، جاده‌های اصلی و فرعی، شبکه‌های تاسیسات شهری، صنایع و انبارهاست.

2- 1- 14 - ورودی ساختمان‌های مسکونی و خدمات محله‌ای در پهنه‌های مسکونی صرفاً از خیابان‌های جمع و پخش کننده و کمتر از آن مجاز است.

2- 1- 15 - بخشی غربی محدوده مسکونی ویژه حد فاصل شرق CBD، غرب پارک رودخانه‌ای و شمال محور زیباکنار با کاربری توامان گردشگری و مسکونی تعیین می‌گردد که می‌بایست در طرح موضعی محدوده مذکور مورد توجه قرار گیرد. تعیین میزان هر کاربری می‌بایست در طرح موضعی تعیین و به تائید کارگروه معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد انزلی (کمیسیون ماده پنج) برسد.

2- 1- 16- تا زمان تصویب طرح تفصیلی مبنای صدور مجوز ساخت و ساز مسکونی، طرح‌های هادی روستایی مصوب به عنوان پهنه مسکونی خواهد بود.

تبصره1: ماده فوق پهنه‌های صنعتی، پس کرانه بندر، CBD و همچنین پلاک‌های واقع در شبکه راه‌های پیشنهادی و حرایم قانونی شبکه‌های ارتباطی، تاسیساتی و زیست‌ محیطی واقع در محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی را در بر نمی‌گیرد و مشمول آن نیست.

تبصره2: در خصوص سایر پهنه‌های عملکردی و مسکونی جدید مبنای عمل تا زمان تهیه طرح آماده‌سازی و تصویب آن در مراجع مربوطه وجود سند مالکیت شش دانگ رسمی با کاربری مسکونی خواهد بود.

جدول2 - ضوابط ساخت و ساز در پهنه مسکونی

2-2- ضوابط ساخت و ساز در پهنه کار و فعالیت (S)

2- 2- 1- ویژگی‌های کالبدی و نحوه ساخت و ساز در پهنه کار و فعالیت در جدول شماره 3 این سند ارائه شده و لازم‌الاجرا است.

تبصره: در پهنه‌های کار و فعالیت (S) رعایت حداقل و حداکثر تعداد طبقات بر اساس جدول شماره دو الزامی است.

2- 2- 2- پیش از تهیه و تصویب طرح‌های ویژه برای پهنه‌های کار و فعالیت (S) صدور هرگونه مجوز ساخت ممنوع است.

تبصره: صدور هرگونه مجوز و احداث ساختمان‌های خدماتی در پهنه کار و فعالیت (S) ملزم به رعایت ضوابط بخشی در ارگان‌های مربوطه است.

2- 2- 3- صدور هرگونه مجوز ساخت برای ساختمان‌های 6 طبقه و بیشتر منوط به تایید مهندسین مشاور ذی صلاح در زمینه خاک شناسی و ژئوتکنیک است.

تبصره: به کارگیری ضوابط و دستورالعمل‌های آیین‌نامه ملی 2800 ساختمان ویرایش نهایی در طراحی و اجرای تمامی ساختان‌ها به ویژه ساختمان‌های بیش از 6 طبقه الزامی است.

2- 2- 4- تمدید صدور پروانه‌ با کاربری مسکونی در این پهنه (S)، برای معدود پلاک‌هایی که از قبل دارای عملکرد مسکونی و بهره‌برداری سکونتی با پایان کار مربوطه بوده‌اند، بنا به درخواست مالک مجاز خواهد بود.

2- 2- 5 - تامین پارکینگ به ازاء هر واحد مسکونی با مساحت کمتر از 200 مترمربع 1 واحد مستقل، با مساحت بیش از 200 مترمربع 1/5 واحد، هر واحد اداری 2 واحد پارکینگ و هر واحد تجاری حداقل 3 واحد مستقل به صورت پیلوت در طبقه همکف و یا اول تعییین می‌گردد. این ضابطه علاوه بر ضوابط تعیین شده در جدول بند 4- 5 است و هر کدام که بیشتر باشد ملاک عمل خواهد بود.

2- 2- 6 - در پهنه‌های کار و فعالیت و زیر پهنه‌های آنها ایجاد پیلوت با حداکثر ارتفاع 2/50 متر و رعایت حداکثر ارتفاع مفید ساختمان‌های تجاری - اداری در طبقه اول به میزان حداقل 4/50 متر الزامی است.

2- 2- 7- احداث هرگونه ساختمان در شهرک صنعتی حسن رود بر اساس طرح جامع مصوب شهرک صنعتی الزلمی است. ایجاد هر گونه فعالیت جدید و یا تمدید مجوز فعالیت‌های موجود منوط به تایید در کار گروه شهرسازی و معماری سازمان منطقه آزاد براساس راهبردهای تعیین شده در طرح جامع است.

2- 2- 8 - احداث هرگونه مستحدثات و عملکرد مربوطه در پهنه S112 و S121 ملزم به رعایت طرح جامع مصوب منطقه ویژه و طرح جامع بندرگاه است.

2- 2- 9 - در زیر پهنه S211 احداث بنای بلند مرتبه در نقاط خاص با تهیه طرح توجیهی و طبق طرح ویژه CBD مجاز است.

2- 2- 10 - در پهنه‌های S3 و شهرک صنعتی حداکثر سطح قابل بارگذاری به میزان 20 درصد از سطح کل پهنه تعیین می‌گردد که رعایت آن در طرح‌های ویژه لازم الاجرا است.

2- 2- 11- در پهنه شهرک صنعتی جدید با کد S311 حداقل 50 درصد از سطح کل پهنه می‌بایست به فضای سبز اختصاص یابد، این فضا سطح شبکه معابر را شامل نمی شود.

2- 2- 12- به منظور حفظ واحدهای موجود مسکونی و خدماتی روستاهای گورابجیر صحرا و لیجارکی که در فاز سوم پهنه صنعتی با کد S113 واقع شده اند، نحوه استفاده از اراضی این محدوده به ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:

یک، اراضی واقع در عمق 300 متری از حریم قانونی بزرگراه رشت - انزلی در فاز سوم پهنه S113 به طور خالص برای کاربری صنعتی تعیین می‌گردد.

دو، اراضی باقی مانده فاز سوم پهنه S113 و خارج از عمق 300 متری از حریم قانونی بزرگراه با کاربری ناخالص صنعتی و کاربری‌های خدماتی پشتیبان صنعتی و مسکونی تعیین می‌گردد.

تبصره: واحدهای مسکونی در محدوده ذکر شده در بند دو به صورت مسکونی تراکم کم (تراکم 60% و تک واحدی) تعیین می‌گردد.

2- 2- 13- تا زمان تهیه و تصویب طرح ویژه CBD و سایر پهنه‌هایی که احداث ساختمان با ارتفاع بیش از 6 طبقه مجاز شمرده شده است، اعمال ضوابط احداث ساختان‌ها ی 6 طبقه و بیشتر بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 1377/11/05 و اصلاحیه آن در تاریخ 1379/03/23 الزامی است.

2- 4- 14- حداکثر سطح اشغال برای ساختمان‌های 8 - 12 طبقه 35 درصد، 12- 18 طبقه 30 درصد و بیشتر از آن 25 درصد تعیین می‌گردد.

2- 2- 15 - در ساختمان‌های بیش از 8 طبقه رعایت حداقل سطح فضای باز به ازاء هر واحد مسکونی 40 مترمربع و در خصوص واحدهای تجاری، اداری، خدماتی برای واحدهای با مساحت مفید بیش از 80 متر و برای واحدهای کوچکتر به میزان نصف زیربنای مفید

4- 2- 16- تعیین فاصله بین بلوک‌ها، ابعاد ساختمان‌های بلند مرتبه و نحوه استقرار ساختمان نسبت به محور دسترسی مجاور به شرح موارد ذیل است:

- فاصله لبه ساختمان از حد زمین حداقل برابر نصف ارتفاع هر بنا از حد زمین تعیین می‌گردد.

- به میزان یک چهارم ارتفاع ساختمان از لبه محور مجاور می‌بایست ضمن محاسبه در فضای باز، جزء فضای عمومی شهری در نظر گرفته شود.

- حداکثر عرض هر بلوک ساختمانی به میزان نصف ارتفاع ساختمان تعیین می‌گردد به طوریکه این عدد نباید از 40 متر تجاوز نماید.

- حداقل فاصله 2 ساختمان از یکدیگر به میزان نصف مجموع 2 بنا تعیین می‌گردد.

2- 2- 17- حدنصاب تفکیک قطعات در محدوده CBD (s211) حداقل 1000مترمربع و حداکثر10000 مترمربع لازم الرعایه می‌باشد.

2- 2- 18 - ضوابط احداث ساختمان‌های 6 طبقه و بیشتر (مصوبه فوق الذکر) در پهنه s212 الزامی و حد تفکیک قطعات در این پهنه بین 500 تا 5000 مترمربع لازم‌الرعایه می‌باشد.

2- 2- 19- در طرح ویژه شهرک صنعتی، رعایت حد نصاب تفکیک 2500 مترمربع الزامی است و بایستی حداقل 50 درصد از مساحت شهرک صنعتی به فضای سبز و حریم اختصاص یابد.

2- 2- 20- نماسازی کلیه سطوح نمایان ساختان‌ها (در تمامی جبهه‌های ساختمان) اعم از ساخته شده و یا ساخت و سازهای جدید الزامی است.

2- 2- 21- دیوارچینی پیرامون پهنه‌های بزرگ کارکردی مانند دانشگاه، پارک فناوری، نمایشگاه، دهکده تندرستی و پایانه‌ها با ارتفاع بیش از 120 سانتی متر ممنوع است. بیش از این میزان می‌تواند با نرده محصور گردد.

تبصره: توصیه می‌گردد برای محصوریت پهنه‌ها از پوشش گیاهی و یا ترکیبی از نرده و مصالح بنایی با پوشش گیاهی استفاده شود.

جدول 3 ضوابط ساخت و ساز در هر یک از پهنه‌های کار و فعالیت

2-3- ضوابط ساخت و ساز در پهنه حفاظت (سبز و باز) G

2- 3- 1- در تمامی زیرپهنه‌های بیست‌گانه پهنه کلان حفاظت (سبز و باز)، به غیراز زیرپهنه‌های باغات و اراضی مزروعی (G21)، اراضی ذخیره کشاورزی (G23)، تالاب‌ها (G32) و جنگل (G33) هرگونه ساخت و ساز با حداقل بنا و سطح اشغال و صرفاً در قالب طرح‌های ویژه مصوب مجاز خواهد بود.

تبصره: ساخت و ساز در این پهنه‌ها بسیار محدود بوده و احداث ساختمان‌های مسکونی در زیرپهنه‌ها مطلقاً ممنوع است.

2- 3- 2- تثبیت و حفاظت کلیه پارک‌ها و فضاهای سبز (رفوژها، لچکی‌ها، درختان حاشیه خیابان‌ها و...)، در پهنه‌های سکونت، کار و فعالیت به عنوان خدمات پشتیبان (فضای سبز) الزامی است.

تبصره(1): تخصیص فضاهایی مناسب برای مدیریت بحران، هلی پورت، پدافند غیرعامل، و ایجاد پناهگاه‌های جمعی در کلیه زیرپهنه‌های این پهنه به ویژه در پهنه (G11) از طریق تهیه و تصویب طرح‌های ویژه، مجاز است.

تبصره(2): تامین دسترسی سواره مناسب و ایجاد پارکینگ‌های عمومی برای پارک‌ها، متناسب با مقیاس عملکرد پارک، حجم مراجعات و تواتر مراجعه، الزامی است. لازم است موارد مذکور بر اساس طرح فنی - توجیهی تعیین گردند.

تبصره(3): تخصیص حداقل 80 درصد سطح پارک‌ها، به پوشش گیاهی، آب و آب‌نما و حداکثر 15 درصد به دسترسی‌های مجهز پیاده الزامی است.

تبصره (4): ایجاد حصار برای کلیه پارک‌های منطقه با استفاده از پوشش گیاهی با ارتفاع مناسب (حداکثر 120 سانتی‌متر) از سطح زمین، مجاز بوده و استفاده از جداره صلب و با مصالح بنائی ممنوع است.

2- 3- 3- جهت گیری نمای اصلی ساختمان‌های پیرامون فضاهای سبز عمومی به ویژه پارک‌های شهری و رودخانه‌ای به سمت محوطه آنها الزامی است.

2- 3- 4- هرگونه احداث ساختمان در محدوده پارک‌های ویژه طبیعی و رودخانه‌ای ممنوع بوده و کاربری‌های مجاز، با تایید کارگروه معماری و شهرسازی سازمان محدود به فعالیت‌های مرتبط با گذران اوقات فراغت، تفرج، گردشگری، ورزشی (روباز) و مدیریت بحران می‌باشد.

تبصره(1): احداث دکه‌های فروش اغذیه و خرده فروشی با بنای موقت در پارک‌های مجهز شهری منطقه حداکثر به میزان 1 واحد به ازاء هر 3 هکتار بلامانع است.

تبصره(2): رعایت حداکثر مساحت هر واحد فروش اغذیه در پارکها به میزان 20 مترمربع الزامی است.

تبصره(3): ساماندهی و تجهیز پارک‌های ویژه طبیعی و جنگلی (جنگل فتاتو) به صورت یکپارچه و به منظور تامین ایمنی‌های اکولوژیک (حفاظت از اکوسیستم‌های گیاهی و جانوری)، انسانی (آتش‌سوزی، تخریب و قطع اشجار) و اجتماعی، الزامی است.

تبصره(4): هرگونه واگذاری دائمی عرصه و اعیان ساختمان در محدوده پارک‌های جنگلی و ویژه طبیعی ممنوع بوده و واگذاری محدوده‌هایی از پارک برای تجهیز و استقرار فعالیت‌های مجاز با بنای غیردائم، طبق ضوابط و مقررات قانونی بهره‌برداری از پارک‌های جنگلی و ویژه و با تایید کارگروه شهرسازی و معماری سازمان به صورت اجاره کوتاه‌مدت، مجاز است.

تبصره(5): صدور مجوز فعالیت‌های انبارداری (به صورت موقت یک‌ساله و با رعایت تبصره (4) بند 2- 3- 4 و رعایت قطعی بند 2- 3- 17) در پهنه G121 تا زمان تهیه طرح یکپارچه برای پهنه مذکور و اولویت یافتن اجرای کاربری گردشگری در فاز دوم و سوم توسعه منطقه و تایید اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان و تصویب در کارگروه شهرسازی و معماری سازمان، بلا مانع است.

تبصره(6): به منظور حفاظت فعال از جنگل فتاتو احداث یک استراحتگاه جنگلی تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست استان با مصالح بومی در یک طبقه و حداکثرمساحت 1000 مترمربع در کنار پیاده راه‌های جنگلی بلامانع است.

2- 3- 5 - رعایت ضوابط و مقررات معلولین در کلیه پارک‌ها و فضاهای باز عمومی الزامی است.

2- 3- 6 - هرگونه ساخت و ساز در پهنه اصلی فضای سبز عمومی (G11) با حداقل بنا و سطح اشغال (حداکثر 5 درصد) و صرفاً با تهیه طرح‌های ویژه مصوب مجاز است.

2- 3- 7- احداث باغ - پذیرایی حداکثر در 5 درصد پهنه G121 خارج از محدوده حریم 150 متری تالاب بلامانع است.

2- 3- 8 - هر گونه ساخت و ساز در پهنه (G21) و زیرپهنه‌های مربوطه (مطابق جدول شماره 4) ممنوع است.

2- 3- 9 - ایجاد مجتمع‌های کشت و صنعت در پهنه اراضی کشاورزی (G221) مشروط به اینکه سطح اشغال مستحدثات صنعتی وابسته از حداکثر 2درصد اراضی بیشتر نباشند، مجاز است.

2- 3- 10- هرگونه ساخت و ساز در زیرپهنه G222 (پهنه کشت و صنعت)، به جزء ساختمان‌های مربوط به تاسیسات کشاورزی و بناهای تحقیقاتی با حداقل بنا و سطح اشغال (حداکثر5 درصد) مجاز است.

تبصره(1): توصیه می‌گردد کشتزارهای واقع در محدوده 200 متری بافت مسکونی به کشت گلخانه‌ای یا صیفی جات مقاوم به آفات نباتی به منظور عدم کاربرد سموم دفع آفات، اختصاص یابد.

تبصره(2): تغییرکاربری کشت سنتی به صنعتی و گلخانه‌ای در پهنه اراضی کشاورزی مجاز است و توصیه می‌گردد.

2- 3- 11- هرگونه تجهیز و طراحی مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری در زیرپهنه‌هایG311 و G312 (پارک‌های رودخانه ای)، براساس طرح‌های منظر و طراحی شهری مصوب مجاز است.

2- 3- 12- هر گونه ساخت و ساز در حریم 15 متری از حد بستر رودخانه‌های واقع در منطقه آزاد که در طرح جامع به صورت پارک رودخانه‌ای تعیین گردیده‌اند ممنوع است. علاوه بر این رعایت حرایم تعیین شده توسط سازمان آب منطقه‌ای برای تمامی رودخانه‌های دائمی، فصلی و زهکشهای واقع در منطقه آزاد الزامی می‌باشد.

تبصره: بکارگیری هرگونه مصالح بنایی جهت پوشش کف رودخانه‌ها و مسیرهای زه‌کش منطقه ممنوع است.

2- 3- 13- ایجاد فضای سبز و باز و محوطه سازی در حریم 15 متری رودخانه‌ها بر اساس طرح ویژه الزامی است.

2- 3- 14- در زیرپهنه G341 (نوار ساحلی گردشگری و حفاظتی)، هرگونه ساخت و ساز (به جز احداث تجهیزات با سازه موقت وپلاژ و اسکله‌های تفریحی)، ممنوع است و می‌بایست به ایجاد فضای باز عمومی جهت تفرج و گردشگری اختصاص یابد.

2- 3- 15- احداث پلاژ، اسکله‌های تفریحی و هرگونه تجهیزات گردشگری در نوار ساحلی (G34) منوط به تهیه و تصویب طرح ویژه یکپارچه ساماندهی نوار ساحلی است.

2- 3- 16- در محدوده آبی منطقه آزاد (دریا) احداث هتل‌های پنج ستاره و بیشتر مشروط به تهیه و تصویب طرح توجیهی فنی - اقتصادی و تائید در کار گروه معماری و شهر سازی (کمیسیون ماده پنج) سازمان منطقه آزاد انزلی و سایر مراجع ذی صلاح به ویژه سازمان محیط زیست، است.

2- 3- 17- احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات با سازه دائم در محدوده حریم 150 متری از حد بستر تالاب انزلی بجز ایجاد فضاهای سبز و باز، مسیرهای پیاده روی و اسب سواری بدون کف سازی ممنوع است.

2- 3- 18- محوطه‌سازی و تجهیز حریم تالاب انزلی و مرداب لب آب منوط به تهیه و تصویب طرح ویژه است.

تبصره: ایجاد مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری و مبلمان موقت در حریم فوق‌الذکر بلامانع است.

تصویب نامه شماره 33752 / ت 54320 ه- - 24/3/96

تصویب نامه در خصوص اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی به مساحت (8609) هکتار

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

سازمان حفاظت محیط زیست

هیات وزیران در جلسه 21/3/1396 به پیشنهاد شماره 551/10/962 مورخ 24/2/1396 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی - مصوب 1382 - تصویب کرد:

1- محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی به مساحت (8609) هکتار مشتمل بر محدوده های زیر به شرح نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، اصلاح می‌شود:

الف- شمالاً به طول 33 کیلومتر متصل به دریای خزر.

ب- غرباً به طول 5/1 کیلومتر متصل به کانال طالب آباد.

پ- جنوباً به طول 44 کیلومتر متصل به کنار گذر امام زاده هاشم به انزلی و عوارض طبیعی و مصنوع واقع در جنوب محدوده

ت- شرقاً به طول 4 کیلومتر متصل به رودخانه سفید رود و پارک ملی بوجاق

2- سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی موظف است طرح جامع محدوده یاد شده را با در نظر گرفتن گرایش های غالب منطقه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ارایه کند.

3- سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست محیطی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی به ویژه اراضی شالیکاری در محدوده منطقه یاد شده می‌باشد.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

خلاصه شکایت: شاکی مصوبات مورد خواسته را از این جهت مغایر قانون و خلاف شرع اعلام کرده است که مطابق ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب سال 1372 سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید و در ماده 11 این قانون صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، تاسیس بنا و تاسیسات فقط در اختیار سازمان می‌باشد. اما از آنجایی که همگی روستاهای واقع در محدوده منطقه آزاد قبل از ایجاد سازمان منطقه آزاد روستا بوده و محدوده آنها به استناد طرح های هادی مصوب تعیین شده است از این رو هیات وزیران با تعیین محدوده منطقه آزاد در تصویب نامه های مورد درخواست ابطال محدوده روستاهای مذکور را نادیده گرفته و حقوق مصرحه متولیان قانون امر در روستاها شامل دهیاران، و شورای اسلامی را بر اساس اصل هفتم قانون اساسی و طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها از جمله قانون تشکیلات و حدود اختیارات و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب سال 75 مردم از شرکت در انتخابات و برنامه های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی، بهداشتی و فرهنگی در امور محدود روستا را از متولیان سلب کرده است. بنابراین مغایر اصول چهارم و یکصد و هفتادم قانون اساسی و قاعده شرعی لاضرر بوده و درخواست ابطال آن مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت پاسخی واصل نشده است.

قائم مقام محترم شورای نگهبان در نامه ثبت شده به شماره 97/990/4 مورخ 18/8/99 اعلام کرده است:

مطابق نظریه فقهاء معظم شورای نگهبان « در صورت تعیین محدوده مناطق آزاد ذیربط توسط مراجع قانونی، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمی‌باشد. تشخیص قانونی بودن بر عهده مراجع ذیصلاح است.»

نظریه تهیه کننده گزارش:

ایجاد مناطق آزاد و تعیین محدوده هر منطقه بر اساس قانون و مصوبه هیات وزیران می‌باشد و ادعای مغایرت و تداخل قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد تجاری - صنعتی با قوانین تقسیمات کشوری، شوراهای اسلامی و شهرداری و دهیاری ها و همچنین محدوده روستاهای دارای طرح هادی در محدوده مناطق آزاد با توجه به اینکه فعالیتهای اقتصادی در آنها مشمول تسهیلات تجاری، امتیازات شهری و معافیتهای مالیاتی می‌باشد و اداره مناطق آزاد صرفاً در حوزه های مربوط به موارد فوق تابع قوانین خاصی است که به منظور اداره مناطق آزاد وضع شده اند و موید این امر مواد 1 و 10 و 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی است. بنابراین مصوبه های مورد درخواست در این خصوص مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست. /ت

تهیه کننده گزارش:

احمد درزی رامندی

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای علی اصغر کاشفی فرزند شکور به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه های 20701/ت/30820ه- مورخ 13/4/1384 و 1028/ت/49421/ه- مورخ 9/1/1396 و 33752/ت54320ه- مورخ 24/3/96 موضوع در جلسه مورخ 21/10/1399 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مطابق مواد 1 و 10 و 11 و 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی مصوب سال 1372 مناطق آزاد و محدوده هر منطقه بر اساس قانون و مصوبه هیات وزیران ایجاد و تعیین می‌شود و ادعای مغایرت و تداخل قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد تجاری صنعتی با قوانین تقسیمات کشوری، شوراهای اسلامی و شهرداری و دهیاری ها و همچنین محدوده روستاهای دارای طرح هادی در محدوده مناطق آزاد با توجه به فعالیت های اقتصادی در آنها مشمول تسهیلات تجاری، امتیازات شهری و معافیت های مالیاتی بوده و اداره مناطق آزاد صرفاً در محدوده تعیین شده تابع قوانین خاص بوده و مغایرتی با قوانین اعلام شده ندارد. فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.

احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها