نقش محکومیت کیفری زوج در عسر و حرج

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: وجود سابقه محکومیت کیفری زوج قبل از ازدواج، نمی تواند به عنوان عسر و حرج زوجه تلقی گردد.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم ز.پ. به طرفیت آقای س.ب. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دلیل اعتیاد به مواد مخدر و سوابق کیفری متعدد، و عسر‌و‌حرج طرح دعوی نموده است بدین توضیح با عنایت به رابطه زوجیت دائم و سند نکاحیه پیوست و اینکه شوهر وی اعتیاد به مواد مخدر و سوابق کیفری متعدد و طویل المدت دارد که باعث عسر و حرج شدید خواهان شده است. مضافا اینکه در حین انعقاد عقد نکاح شوهر از سوابق بسیار زیاد خود اظهاری ننموده و از این حیث نیز فریب خورده، لذا به لحاظ عسر‌و‌حرج تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را نموده است. خوانده در تاریخ 1392/03/28 در جلسه دادگاه اظهار داشته یک سالی است که از زندان آزادشده ام این خانم یک سال و نیم است که به عقد من در آمده است حاضر به طلاق نیستم، اعتیاد ندارم، حاضرم همین امروز به پزشکی قانونی معرفی شوم(صفحه 10 ). پزشکی قانونی حسب شماره نامه 1/2624/05/511/92 مورخ 1392/04/06 به شرح مندرج در آن نتیجه آزمایش را در ادرار منفی اعلام کرده است(صفحه 12 ). خوانده در مقام دفاع در جلسه 1392/06/02 اظهار داشته خواهرم به مدت دو سال به خواستگاری این خانم می رفت، سابقه زندان را اعلام کرده بودم، هنوز در عقدم است یک روز به من گفت مادرم برای من مشکل ایجاد کرده بیا دنبالم، رفتم دنبال ایشان مدت سه ماه به خانه ام آمد، هفتاد میلیون تومان طلا خریدم و بیست میلیون تومان پول نقد داده ام. یک روز گفت یک رازی می خواهم بیان کنم و می گفت خواهر کوچک ام که دو سال از من کوچک تر است طلاق گرفته و شما را در جریان قرار ندادم، به سراغ آن خانواده رفتم و سوال کردم آن ها می گفتند که پنجاه میلیون تومان از ما گرفته است، متوجه شدم شگرد این ها این است که به عقد کسی دربیایند و کلاهبرداری کنند و من طلاق نمی دهم....(صفحات 15 ، 16 ) دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و بالاخره شعبه --- دادگاه عمومی... به موجب شماره دادنامه --- مورخ 1392/08/06 ذیل را صادر کرده است: « رای دادگاه در خصوص دادخواست خانم ز.پ. به طرفیت آقا س.ب. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل اعتیاد زوج به مواد مخدر و سوابق کیفری با توجه به جامع محتویات پرونده و استماع اظهارات متداعیین و مدافعات خوانده که حاکی است خواهان از سابقه محکومیت شوهرش به زندان مطلع بوده و در حال حاضر 7 سال است که از زندان آزادشده و به مدت 2 سال خوانده از طریق خواهرش به خواستگاری وی رفته است و مقادیر زیادی طلا و جواهرات برای وی خریداری کرده و مدتی هم به خانه زوج سکونت داشته و نسبت به اعتیاد نیز منکر شده و بنا بر انجام آزمایش اعتیاد پزشکی قانونی جواب آن را منفی اعلام نموده و هرگونه بدرفتاری را تکذیب می‌نماید. زوج خود را ملتزم و متعهد به رعایت حقوق متقابل و انجام تکالیف می داند علی هذا با توجه به مراتب فوق تخلف از شروط ضمن عقد یا عقد خارج لازم و یا احیانا عسر و حرج در تداوم زندگی احراز نگشته دعوی مطروحه غیرثابت تشخیص داده شده مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به عدم ثبوت و رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری است و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرکز استان می‌باشد»;(صفحات 25 ، 26 ). خواهان برگ استشهادیه مبنی براینکه خوانده مدت 17 سال به جرم شرارت سابقه زندان داشته و مدتی پس از عقد متوجه این امر شده و نیز خوانده به هنگام عقد خود را 32 ساله اعلام در صورتی که 44 ساله بوده، ارائه نموده است(صفحه 31 ). در جریان رسیدگی خانم ز.پ.، م.الف. را وکیل رسمی خود معرفی کرده است، مشارٌالیه طی لایحه ای نسبت به دادنامه --- یادشده تجدیدنظرخواهی نموده که خلاصه ای از آن درج می‌شود: 1 - برابر عقدنامه تنظیمی در دفترخانه شماره... حوزه ثبتی...، تجدیدنظر خوانده، موکله را در مورخ 1391/01/10 با مهریه به میزان 114 عدد سکه بهار آزادی و حج عمره به عقد رسمی و دائم خویش درآورده است. 2 - زوجین در دوران عقد بسر می برند و هنوز زندگی مشترک را آغاز ننموده اند. 3 - موکله متولد 65 است و در حال حاضر دختری 27 ساله می‌باشد و حسب اظهار موکله، تجدیدنظر خوانده در زمان خواستگاری خود را 32 ساله اعلام نموده درحالی که 44 ساله می‌باشد. 4 - حسب اظهار موکله، تجدید خوانده دادرسی سوء سوابق کیفری بسیار زیادی بوده و حداقل 17 سال در زندان مرکزی.... به جرم شرارت، زندانی بوده است که در زمان خواستگاری و حتی قبل از وقوع عقد از بیان این مطلب و واقعیت ها امتناع ورزیده 5 - به کرات شاهد استعمال مواد مخدر (بنگ) و قرص های روان گردان از ناحیه ایشان بوده است و مشارٌالیه در اعتراض موکله اظهار داشته گاهی اوقات استفاده می نمایم این در حالی است که موکله شدیدا مدعی است ایشان اعتیاد به آن مواد داشته و دارد و اینکه آزمایش اخذشده پاسخ آن منفی بوده دلیل قطعی و یقینی عدم اعتیاد مشارٌالیه نمی تواند باشد. مشارٌالیه همیشه از الفاظ زشت و رکیک نسبت به موکله استفاده می نموده که در این خصوص حتی دادنامه های مختلفی مبنی بر توهین، تهدید و فحاشی از ناحیه شعبه --- دادگاه عمومی جزایی صادر که مشارٌالیه به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شده است. و نیز وجود خال کوبی در بدن ایشان موجب عسر‌و‌حرج شدید موکله شده است. موکله در دادخواست تقدیمی به سوابق کیفری استناد نموده که استعلام نشده است، موکله در دادخواست تقدیمی اظهار داشته تجدیدنظر خوانده اعتیاد به مواد مخدر داشته و حتی استعمال بنگ و قرص های روان گردان را شخصا رویت نموده کاملا پیداست که شخصی که بااطلاع قبلی خود را نیز به پزشکی قانونی جهت آزمایش معرفی می کند با توجه به زمان حاصله قطعا از هر ترفندی جهت گمراه کردن پزشکی قانونی و حتی محاکم استفاده می‌نماید و انجام این آزمایش نمی تواند دلیل قطعی و یقینی عدم اعتیاد نام‌برده باشد... لذا با توجه به مدارک استنادی و احراز تخلف تجدیدنظر خوانده از بند 2 و 9 شروط ضمن العقد، عسر‌و‌حرج حاصل شده و استدعای نقض دادنامه معترضٌ عنه را نموده است. بالاخره شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان به موجب شماره دادنامه --- -مورخه 1393/01/11 و به شرح منعکس در آن دادنامه بدوی را تایید کرده است این دادنامه در 1393/01/23 به خانم م.الف. ابلاغ گردیده است. خانم ز.پ. در تاریخ 1393/02/13 نسبت به دادنامه --- - مارّالذکر فرجام خواهی نموده است که پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه --- دیوان ارجاع شده است کلیه محتویات پرونده به هنگام شور قرائت می‌شود.

رای شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواه ایراد و اعتراض موثری که مستلزم نقض رای فرجام خواسته باشد ننموده است ازنظر تشریفات دادرسی نیز ایرادی بر آن وارد نیست استنباط دادگاه از دلایل و مدارک ارائه شده با توجه به گواهی عدم اعتیاد زوج به شماره 1/2624/05/511/92 مورخ 1392/04/06 پزشکی قانونی و انکار زوج به اعتیاد به مواد مخدر و اینکه تاریخ تولد زوجین در سند نکاحیه قید می‌گردد و طرفین از آن مطلع می گردند و محکومیت کیفری زوج حسب الاظهار مربوط به هفت سال قبل از ازدواج با فرجام خواه می‌باشد و از شمول شرایط ضمن العقد خارج است و اینکه زندگی مشترک زوجین شروع نشده تا عسر‌و‌حرج در آن مصداق داشته باشد خالی از اشکال است. رای فرجام خواسته به شماره 9209975133500029 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان نتیجتا تایید می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار و مستشار

فاتحی- عبدالرضا کریمی صحنه سرائی

منبع
برچسب‌ها