رای شماره 239 مورخ 1383/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 353/83

شاکی:خانم صغری کریم‌کشته

موضوع:ابطال صورتجلسه مورخ 3/12/81 شورای تامین شهرستان کلاله

تاریخ رای:یکشنبه 22 شهریور 1383

شماره دادنامه: 239

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی خواستار ابطال صورتجلسه مورخ 3/12/81 شورای تامین شهرستان کلاله در رد و عدم پذیرش تابعیت ایرانی شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه تصمیم مورد شکایت متضمن قواعد عام و کلی نیست و در خصوص مورد اتخاذ شده است و از مصادیق ماده فوق الذکر بشمار نمی‌رود، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به تصمیم مذکور در هیات عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم بدوی دیوان ارجاع می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

منبع