جایگزینی تأمین کیفری در اجرای احکام

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/01
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر میاندوآب

موضوع

جایگزینی تأمین کیفری در اجرای احکام

پرسش

در مواردی که قرار تأمین کیفری صادر شده و وثیقه‌گذار تقاضای جایگزینی مورد وثیقه نموده است آیا چنانچه تامین متناسب نبوده باشد می‌توان آن وثیقه را تشدید نمود؟ راهکار چیست؟

نظر هیئت عالی

همانگونه که در ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است قاضی اجرای احکام در فرضی که اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم‌علیه به دفعات باشد مجاز به صدور قرار متناسب خواهد بود.

نظر اکثریت

در مورد جایگزینی تامین، اجرای احکام کیفری نمی‌تواند قرار تامین را تشدید یا تخفیف نماید لذا فقط می‌تواند جایگزین نماید و ضامن وثیقه‌گذار یا کفیل با حاضر نمودن محکوم‌علیه تامین به میزانی که قرار تامین صادر شده است اخذ می‌نماید هر چند متناسب نباشد.

نظر اقلیت

وفق ماده 507و 508 قانون آیین دادرسی کیفری قاضی اجرای احکام کیفری در صورت متناسب نبودن قرار به جهت اجرای مجازات ضمن جایگزینی باید قرار متناسب صادر نماید و در صورت ضرورت تشدید یا تخفیف قرار نماید.

منبع
برچسب‌ها