نظریه مشورتی شماره 7/1402/278 مورخ 1402/05/23

تاریخ نظریه: 1402/05/23
شماره نظریه: 7/1402/278
شماره پرونده: 1402-11-278ح

استعلام:

در پرونده‌ای زوجه به طرفیت ورثه زوج دعوای مطالبه مهریه از ماترک را مطرح کرده است. زوج در سال 1398 فوت کرده و دیه وی حسب مدارک پرونده توسط یکی از ورثه (پدر متوفی) دریافت شده است. آیا محکوم‌علیه مذکور صرفاً معادل همان مالی که از ترکه قبول و دریافت کرده است، باید پاسخگو باشد و یا با توجه به اینکه حسب ادعای محکوم‌لها، مبلغ دیه متوفی در سال 1398 کفاف کل مهریه را می‌نموده، دین باید وفق شاخص بانک مرکزی معادل‌سازی و مشخص شود میزان دیه دریافتی در آن سال معادل چند سکه بهار آزادی بوده است و محکوم‌علیه بر این اساس مهریه را بپردازد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که دیه زوج متوفی بر خلاف الزامات قانونی حاکم، پیش از ادای محکومیت مالی وی به پرداخت مهریه زوجه بین وراث تقسیم شده است، ورثه زوج به نسبت سهم‌الارث خود از ترکه متوفی موظف به تادیه سکه به محکوم‌لها (زوجه) هستند و در صورت امتناع از اجرای حکم و عدم دسترسی به مسکوکات طلا نزد ایشان، معادل قیمت سکه‌ها به قیمت زمان اداء به نسبت سهم هر یک از آنان از ماترک محاسبه و وصول می‌شود.

منبع