ماده 424 قانون مدنی

عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب ‌واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)

نشست های قضایی (1 مورد)