نظریه مشورتی شماره 7/99/691 مورخ 1399/06/17

تاریخ نظریه: 1399/06/17
شماره نظریه: 7/99/691
شماره پرونده: 99-62-691 ع

استعلام:

با توجه به تصویب آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت موضوع ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1395/10/1 ریاست محترم قوه قضاییه:
1- با توجه به این که وفق بند «پ» ماده 8 آیین‌نامه مذکور یکی از موارد لازم که باید در درخواست جبران خسارت قید شود میزان و نوع خسارت وارده است:
اولاً، آیا از باب هزینه دادرسی باید این دعوی را مالی تلقی و بر اساس میزان خواسته هزینه دادرسی وصول شود یا این که بر اساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه تحت عنوان سایر دعاوی لحاظ و بر آن اساس هزینه دادرسی وصول شود؟
ثایناً، شیوه محاسبه میزان خسارت مادی چگونه است؟ آیا بر اساس روزانه چهارصد ریال محاسبه می‌شود یا مستلزم ارجاع به کارشناسی است یا به شیوه دیگری محاسبه می‌شود؟
2- با توجه به ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و آیین‌نامه اجرایی فوق خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از بازداشت، قابل مطالبه در کمیسیون استانی جبران خسارت است؟ در صورت مثبت بودن، پاسخ شیوه احتساب این دو از سوی کمیسیون چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- الف - با توجه به این‌که کمیسیون‌های موضوع مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه تلقی نمی‌شود و رسیدگی این کمیسیون‌ها نیز برابر آیین‌نامه «شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت» مصوب 1395/10/1 ریاست محترم قوه قضاییه موضوع ماده 261 قانون یاد شده انجام می‌گیرد، تقاضای رسیدگی از کمیسیون‌های مذکور مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست.
1- ب - محاسبه خسارت مادی در کمیسیون‌های مذکور وفق آیین‌نامه یاد شده انجام می‌گیرد و در مقررات به ازای هر روز بازداشت مبلغ معینی به‌ عنوان خسارت پیش‌بینی نشده است؛ لذا کمیسیون مذکور با لحاظ شغل مدعی خسارت و دیگر اوضاع و احوال قضیه میزان خسارت را تعیین می‌کند.
2- با توجه به ارجاع خسارت موضوع ماده 255 یاد شده به ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص انواع خسارت و شیوه‌های جبران آن، خسارات و معیارهای مقرر در ماده 14 مذکور و تبصره‌های آن ملاک عمل کمیسیون قرار می‌گیرد.

منبع