ادعای اعسار در شرط تنصیف دارایی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اعمال شرط تنصیف دارایی، منوط به احراز وجود اموال متعلق به زوج است؛ بنابراین ادعای اعسار از پرداخت نصف دارایی و تقسییط آن پذیرفته نبوده و با وجود اموال و املاک، اعسار موضوعا منتفی است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ح.گ. به طرفیت خانم س.ر. به خواسته اعسار از پرداخت دفعتا واحده نصف دارایی و تقسیط آن (محکوم به میزان هشتاد میلیون تومان) دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/13 صادره از همین دادگاه، با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان و استشهادیه محلی که به امضای مطلعین رسیده و ملاحظه استماع اظهارات گواه، با توجه به عدم دفاع و ایراد موثری از طرف خوانده، دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 1 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 قانون اعسار و مادتین 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی، ضمن صدور حکم بر اعسار از پرداخت دفعتا واحده محکومٌ‌به دادنامه موصوف، حکم به تقسیط آن به صورت پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان به عنوان پیش قسط و باقیمانده به صورت ماهیانه پانصد هزار تومان تا استهلاک کامل آن صادر و اعلام می‌دارد. بدیهی است استصحاب حکم مذکور تا زمان اعسار است؛ در صورتی که اموالی از محکومٌ‌علیه شناسائی گردد که متضمن ایسار وی باشد، اجرای حکم صادره متوقف می‌گردد و نیز وفق مادتین 29 و 31 قانون اعسار، در صورتی که پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد نموده، به حبس تادیبی از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد و نیز در صورتی که معلوم شود پس از صدور حکم اعسار، از معسر رفع عسرت شده، معهذا از حکم اعسار استفاده کرده به تقاضای محکومٌ‌لها تعقیب و به حبس تا دو ماه محکوم خواهد شد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده - محمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم س.ر. به طرفیت آقای ح.گ. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/09/03 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی خانواده که بر صدور حکم اعسار و تقسیط اعمال شرط تملیک تا نصف دارایی مقوم به 80 میلیون تومان با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه اعمال شرط با احراز وجود اموال و تحقق شرط می‌باشد و با وجود اموال و املاک، اعسار موضوعا منتفی است، فلذا تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

معنوی - مدنی کرمانی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها