تکلیف دادگاه در خصوص دعوی تقابل در موضع واخواهی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: فقدان نص قانونی در تجویز دعوی تقابل در موضع واخواهی مجوز رد دعوی تقابل نیست و دادگاه مکلف است با تفکیک دعوی طاری از دعوی اصلی، به عنوان دعوایی مستقل، به آن رسیدگی کند.

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در رابطه با تجدیدنظرخواهی الف.ک. به‌ طرفیت پ.ق. و م.ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/06/14 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوی تقابل تجدیدنظر خواه به‌ خواسته ابطال مبایعه‌ نامه شماره... مورخ 1383/05/09 و قرارداد عادی مورخ 1383/05/09 و مبایعه‌ن‌امه شماره... مورخ 1383/07/07 موضوع پلاک ثبتی... صادر گردید با دقت در محتویات پرونده هر چند استدلال دادگاه محترم بدوی مبنی بر ضرورت طرح دعوی تقابل تا پایان جلسه اول دادرسی مربوط به دعوی اصلی و فقدان نص قانونی بر جواز طرح دعوی تقابل از سوی واخواه توام با واخواهی نسبت به دادنامه صادره در دعوی اصلی و عدم رعایت شرایط قانونی مذکور از سوی تجدیدنظرخواه ثابت و موجه می‌باشد لیکن با عنایت به اینکه عدم حصول شرایط قانونی طرح دعوی طاری سبب محرومیت از مزایای قانونی این دعاوی از جمله رسیدگی توام با دعوی اصلی می‌شود ولیکن موجب صدور و اتخاذ تصمیم شکلی مذکور و مختومه شدن رسیدگی نمی‌شود و در چنین وضعیتی دادگاه رسیدگی کننده می‌بایستی با تفکیک دعوی طاری از دعوی اصلی و عدم ترتب آثار و امتیازات دعوی طاری مستقلا به دعوی رسیدگی نمود. و رای مقتضی صادر نماید بنابراین و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه درخواست بطلان مستند اصلی تجدیدنظرخواندگان در دعوی اصلی و مبنای دادنامه اصلی شماره 513 مورخ 1391/07/02 (که راجع به آن نیز جداگانه درخواست تجدیدنظر نموده) را مطرح نموده است و به لحاظ مهیا بودن دعوی از حیث ورود مرجع رسیدگی کننده در ماهیت امر، اتخاذ تصمیم ماهوی ضرورت داشته بنابراین دادگاه به استناد بند ه ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی قرار تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به مرجع محترم بدوی اعاده می‌نماید. راجع به تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/07/02 به ‌لحاظ موثر بودن رسیدگی نخستین به دعوی بطلان مبایعه‌نامه‌ها و ورود مرجع محترم بدوی به ماهیت دعوی و دلایل و مدارک طرفین، بر رسیدگی تجدیدنظرخواهی به دادنامه اخیر پس از فراغت از رسیدگی نخستین و فراهم بودن شرایط رسیدگی تجدیدنظر متعاقب بر آن با ارسال پرونده از سوی مرجع محترم بدوی نسبت به تجدیدنظرخواهی از رای اخیر اتخاذ تصمیم خواهد شد. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران صیدی- موسوی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها