رای شماره 758 مورخ 1400/06/01 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شهرضا به خواسته ابطال تعرفه شماره 6 تحت عنوان بهای خدمات اشغال معبر بابت نصب داربست سال 98، تعرفه شماره 20 تحت عنوان بهای خدمات تهیه و نصب کدپستی سال 98، ریف 79 از تعرفه بهای خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی وابسته به شهرداری سال 98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تعرفه شماره (6) تعرفه بهاء خدمات اشتغال معبر بابت نصب داربست مورد عمل برای سال 1398

ردیف

بهاء خدمات

ماخذ و نحوه محاسبه خدمات سال 97

ماخذ و نحوه محاسبه خدمات سال 98

منشاء قانونی

توضیحات

1

بهاء خدمات اشغال معبر بابت نصب انواع داربست (در سایر موارد خاص و اضطراری با تایید مستقیم معاونت خدمات شهری)

نصب ایستگاه صلواتی رایگان (مصوبه)

طول عرض 63/0 A

طول عرض 75/0 A

بند 26 ماده 80 قانون شوراها

تبصره: بهای خدمات مزبور ماهانه است و به ازای هر ماه حساب می‌شود.

تبصره: مجوز صادره جهت یکماه معتبر می‌باشد.

تعرفه شماره (20) تعرفه بهاء خدمات تهیه و نصب کدپستی مورد عمل برای سال 1398

ردیف

بهاء خدمات

ماخذ و نحوه محاسبه خدمات سال 98

منشاء قانونی

توضیحات

1

خدمات تهیه و نصب کدپستی

000/140

بند 26 ماده 80 قانون شوراها

تعرفه (28) بهای خدمات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی وابسته به شهرداری شهرضا

79- در کلیه موارد بهای خدمات فوق به ترتیب از ردیف 1 تا 77 طبق مصوبه شورای محترم اسلامی شهرضا اعمال تخفیف می‌گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

دادنامه های شماره 265 مورخ 16/2/99 و 103 الی 105 مورخ 3/2/98 و 918 مورخ 29/3/97 و 1894 الی 1896 مورخ 4/10/97 و 97 الی 100 مورخ 16/2/92 و 1316 الی 1323 مورخ 26/6/98 و 618 مورخ 8/5/99 و 718 مورخ 28/5/99 و 1262 مورخ 20/11/94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود اختیارات قانونی

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر در رابطه با هر یک از بندها به شرح لایحه شماره 2746 مورخ 17/12/99 پاسخ داده که به علت جلوگیری از اطاله کلام و 6 برگ پاسخ و اینکه فرم ارسالی جهت تهیه گزارش گنجایش آن را ندارد در زمان قرائت گزارش و پاسخ در هیات تخصصی از متن لایحه استفاده می‌گردد از بیان آن در این قسمت خودداری می‌گردد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1385، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند 6 رای شماره 1394 الی 1396-4/10/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی و بازدید مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و همچنین طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفاظت شهر از حریق، یکی از اختیارات و جزء مسئولیت های مهم شهرداری است که مهم ترین تدبیر تهیه ملزومات و آمادگی لازم برای اطفاء حریق در زمان وقوع حادثه است. بنابراین تعرفه شماره 6 تحت عنوان بهای خدمات اشغال معبر بابت نصب داربست سال 98، تعرفه شماره 20 تحت عنوان بهای خدمات تهیه و نصب کدپستی سال 98، ریف 79 از تعرفه بهای خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی وابسته به شهرداری سال 98 مصوب شورای اسلامی شهر شهررضا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها