مرجع صالح در دعوای اثبات مالکیت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ع.ق. ب.و. و دیگران در دادخواستی به طرفیت آقای م. خ و دیگران اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین کشاورزی واقع در..... را خوستار شده اند. دادگاه عمومی بخش لا. به موجب دادنامه شماره --- - 1393/07/29 به اعتبار محل اقامت خواندگان که در زرین شهر اعلام شده است به صلاحیت دادگاه عمومی زرین شهر از خود نفی صلاحیت کرده است شعبه دوم دادگاه عمومی ل. نیز طی قرار مورخ 1393/11/30 به استناد ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به موضوع دعوا که مربوط به اموال غیر منقول دانسته است صلاحیت خود را نپذیرفته پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت می‌شود هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا خسروی عضو ممیز و اوراق پرونده، در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی ل. و بخش لا. به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با عنایت به ماده 12 و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و این که قائل به تفصیل شدن قانون گذار در خصوص پاره ای از متفرعات دعاوی غیر منقول، شمولی برخواسته ندارد با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی لا. حل اختلاف می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی

منبع
برچسب‌ها