رای وحدت رویه شماره 81 مورخ 1381/03/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 16/78

شاکی: سازمان تامین اجتماعی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 5 خرداد 1381

شماره دادنامه: 81

مقدمه: الف -1) شعبه 18 در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/849 موضوع شکایت خضرالله دلاوری به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته برقراری مستمری بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 560 مورخ 1377/04/28 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه اصلاح سن شاکی بر اساس شناسنامه جدید مستند به مقررات قانونی صورت گرفته و ماده 76 قانون تامین اجتماعی هم متذکر است که سن مرد به 60 سال تمام رسیده باشد. لذا با توجه به اینکه منع قانونی در عدم قبول سن اصلاحی ملحوظ نظر نیست و دلیلی قانونی بر عدم قبول حکم اصلاحی در مورد سن شاکی وجود ندارد لذا امتناع اداره طرف شکایت از صدور حکم بازنشستگی با شناسنامه اصلاحی وجاهت قانونی نداشته حکم بر الزام اداره طرف شکایت به صدور حکم بازنشستگی صادر و اعلام می‌دارد.الف -2) شعبه دوم هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/77/858 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره 56 مورخ 1377/04/28 صادره از شعبه 18 در پرونده کلاسه 76/849 به شرح دادنامه شماره 1291 مورخ 1377/09/09 با توجه به مندرجات لایحه اعتراضیه و سایر محتویات پرونده اعتراض را وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت را رد نموده است.ب -1) شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/365 موضوع شکایت آقای سجاد ملکی‌پناهی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان تهران بیمه و بازنشستکی به خواسته اعتراض به عدم قبول تاریخ تولد 1317 مطابق شناسنامه اصلاحی برای استفاده از مزایای بازنشستگی بیش از موعد به شرح دادنامه شماره 1086 مورخ 1377/06/31 چنین رای صادر نموده است.سازمان طرف شکایت اذعان دارد که افزایش سن شاکی از طریق قانون صورت گرفته است و آن را یک حکم قضایی دانسته است.اظهار داشته است که به ذخایر سازمان لطمه وارد می‌نماید، و حال آنکه شاکی داوطلب شده است که مابقی بیمه را به بازنشستگی به مدت پنج سال پرداخت نماید.ماده واحده مصوب 1377/11/02 قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها موقعی که تشخیص بدهند شناسنامه صادره مطابق واقع نمی‌باشد وظیفه دارد که از این تزلزل جلوگیری کند و سن واقعی را احراز و سن سجلی را اصلاح نماید و به این معنی نیست که کمیسیون تشکیل شده از ریاست دادگاه صالحه و فرمانداری یا بخشداری و رئیس اداره ثبت احوال و مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای شهر و یا بخش محل به ادعای اشخاص بدون اجرای واقع ترتیب اثر بدهند تا آن که هر فردی بدون احراز همه جانبه موفق به اخذ کبر سن شوند.انگیزه کبر سن چنانچه مطابق با واقع باشد مانع از آن نخواهد بود و لهذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد.ب -2) شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/77/1078 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره 1086 مورخ 1377/06/31 صادره از شعبه پانزدهم در پرونده کلاسه 15/77/365 به شرح دادنامه شماره 1430 مورخ 1377/09/30 دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که در قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 حکمی در خصوص اعتبار سن افراد بیمه شده براساس تاریخ تولد مندرج در شناسنامه تقدیمی هنگام ورود به خدمت و همچنین عدم اعتبار احکام مراجع قضایی مبنی بر اصلاح تاریخ تولد اشخاص وضع نگردیده بود و در نتیجه قبل از تصویب تبصره 2 الحاقی به ماده 3 قانون فوق‌الذکر در تاریخ 1379/08/08 احکام قطعی مراجع قضایی ذیصلاح در زمینه اصلاح تاریخ تولد اشخاص معتبر و لازم‌الاتباع بوده است. بنابراین دادنامه شماره 1430 مورخ 1377/09/30 هیات دوم تجدید نظر دیوان مشعر بر تایید دادنامه بدوی که شکایت شاکی را وارد دانسته است با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و دادنامه شماره 355 مورخ 1378/10/05 هیات عمومی دیوان موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/07 در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع