ارتکاب جرم توسط مجنون ادواری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/18
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر اردکان

موضوع

ارتکاب جرم توسط مجنون ادواری

پرسش

فردی که به لحاظ داشتن جنون ادواری حکم حجر وی سابقاً صادر گردیده، اخیرا مرتکب جرم گردیده، با توجه به عدم توان پزشک قانونی در تشخیص وضعیت فرد در زمان ارتکاب جرم آیا باید اصل را بر جنون مرتکب در زمان ارتکاب جرم دانست یا افاقه وی؟

نظر هیئت عالی

صرف نظر از این که هیچ یک از مقررات مربوط به قانون امور حسبی حکایتی از این که مرجع کیفری در احراز مسئولیت کیفری متهم، تابع حکم حجر صادره از مرجع حقوقی باشد، ندارد بلکه با عنایت به مواد 140 و149 قانون مجازات اسلامی 1392 و مواد 370 و202 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و سایر مقررات مربوط، احراز مسئولیت کیفری متهم و در نهایت احراز مجرمیت یا برائت وی وظیفه ذاتی مرجع کیفری است، بنابراین مرجع کیفری در مواردی که احتمال جنون متهم را در حین ارتکاب جرم بدهد، باید تحقیقات مقدماتی لازم را انجام و نظریه پزشکی قانونی را تحصیل کند و در فرض سوال نیز تحصیل این نظریه ضروری است. بنابراین، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان اردکان استان یزد، مورد تأیید است.

نظر اکثریت

با توجه به بررسی مفاد قانونی در این زمینه، من جمله مواد 202، و تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی در امور کیفری و مواد 311، 308، 149 و 150 قانون مجازات اسلامی و مواد 1213،1218 قانون مدنی و بررسی قانون مجازات اسلامی سابق، نظر به اینکه قانونگذار ملاک را بر افاقه مرتکب در زمان ارتکاب جرم قرار داده، لذا اصل بر افاقه مرتکب جنون ادواری در زمان ارتکاب جرم است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

نظر اقلیت

در فرض سئوال با توجه به اینکه به لحاظ جنون ادواری حجر مرتکب سابقاً اثبات گردیده، پس از بررسی های لازم و تحقیقات معمول در محدوده ایام ارتکاب جرم، در صورتیکه قرائتی از رفتارهای مرتکب بر جنون وی در ایام ارتکاب جرم یافت گردد و به لحاظ اینکه حکم حجر مرتکب و جنون وی سابقاً اثبات گردیده است، در این حالت اصل را بربقای جنون مرتکب در زمان ارتکاب جرم می گذاریم نه افاقه وی.

منبع
برچسب‌ها