ذینفع در دعوی مطالبه وجه چک

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که وکالت در وصول وجه چک از سوی دارنده به دیگری اعطاء شود، وکیل در وصول، در طرح دعوی مطالبه وجه چک، ذینفع و ذی سمت نیست.

رای دادگاه بدوی

قرار دادگاه

در خصوص دعوی آقای م. الف. با وکالت آقای م. ب. به طرفیت آقای ی. ف.ز. دائر بر صدور قرار تامین خواسته و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 600/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به شماره...../....-....مورخه 10 / 5/1393 عهده بانک.... شعبه.... به انضمام پرداخت خسارت تاخیر تادیه و دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که به موجب گواهینامه عدم پرداخت، دارنده چک آقای ا. ل. می‌باشد که به موجب وکالتنامه‌ای با حق توکیل به غیر اختیار وصول وجه چک را به آقای م. الف. اعطاء نموده است که ایشان نیز با اعطاء وکالت به آقای م. ب. وکیل دادگستری در واقع قصد وصول وجه چک به نفع دارنده اقدام به طرح دعوی نموده است در حالی که چک مورد دعوی و یا حقوق ناشی از آن از سوی دارنده به آقای م. الف. واگذار و منتقل نگردیده و اساسا با وضعیت فعلی آقای م. الف. ذینفع در پرونده تلقی نمی‌گردد بلکه می‌بایست با اعطاء‌ وکالت مع‌الواسطه به وکیل دادگستری دعوی از طرف دارنده چک اقامه می‌گردید لذا با این وصف دادگاه مستندا به بند 10 از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

صالحی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظرخواهی آقای م. ب. به وکالت از آقای م. الف. به طرفیت آقای ی. ف.ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/28 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه وجه چک شماره.../...مورخ 1393/05/10 به مبلغ ششصد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه قرار رد دعوی به جهت عدم طرح از سوی ذی سمت، صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر موجهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدید نظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می‌شود. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - موذن

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها