نحوه احراز رجوع از هبه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: جهت رجوع از هبه نیازی به تقدیم دادخواست مستقل نیست؛ بنابراین در دعوی استرداد جهیزیه در صورت احراز تعلق اموال به زوج توسط دادگاه، وی می‌تواند ضمن امتناع از استرداد برخی از اقلام جهیزیه، رجوع خود را از هبه اعلام کند.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص دادخواست خانم ش. الف.ک. با وکالت خانم الف. ز. به طرفیت آقای ح. ع. به خواسته استرداد جهیزیه مطابق لیست سیاهه منضم به دادخواست دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دفاعیات خوانده و ملاحظه رسید عادی تقدیمی توسط خوانده موضوع برگ 40 پرونده با این توضیح که خوانده مدعی شده اقدام مندرج در سیاهه جهیزیه به استثناء چهارقلم از آنها که عبارتند از: ( 1 - سرویس چوب، ( 2 - یخچال، ( 3 - تلویزیون، ( 4 - یک تخته فرش و برابر فاکتورهای تقدیمی و مستند به اظهارات گواهان در جلسه دادگاه متعلق به زوج است و الباقی متعلق به زوجه است ملاحظه میشود وکیل محترم خواهان در جلسه مورخه 1393/11/27 اظهار داشته حتی اگر چهار قلم مذکور متعلق به خوانده می‌باشد به ایشان هبه کرده است و خوانده بایستی دادخواست رجوع از هبه تسلیم دادگاه نماید.دادگاه با نظر به محتویات پرونده و اقاریر خوانده نسبت به الباقی جهیزیه (بدون لحاظ چهارقلم) و دفاعیات موجه وی مبنی بر اینکه چهار قلم برابر رسم متعارف به عنوان هدیه در کنار مهریه و طبق رسیدی که موجود است تحویل خانواده زوجه نموده و در ردیف اقلام جهیزیه قرار گرفته است و حال که وی قصد استرداد جهیزیه را دارد حاضر نیست اقلام هبه شده توسط زوجه برده شود و بر خلاف نظر وکیل محترم خواهان در این پرونده که در مقام دفاع خوانده مدعی چهار قلم یاد شده می‌باشد نیاز به تسلیم دادخواست مستقل جهت رجوع از هبه نمی‌باشد و چون تعلق آنها به خوانده نزد دادگاه احراز گردیده است لذا مستند به ماده 595 قانون آیین دادرسی و مواد 635 ، 640 ، 645 و 803 قانون مدنی و خوانده را محکوم به استرداد و تحویل جهیزیه به استثناء چهار قلم مندرج در سطور قبل(سرویس چوب،یخچال دوقلو ،تلویزیون و فرش 12 متری) بانضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حدود تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید.رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک

رحمانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم ش. ا. با وکالت خانم الف. ز. به طرفیت ح. ع. فرزند ش.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/03 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی کهریزک در پرونده شماره 9309982295200560 متضمن حکم به استرداد جهیزیه طبق لیست سیاهه به جز چهار قلم سرویس چوب، یخچال دوقلو، تلویزیون و فرش 12 متری و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است و نیز رای بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و ابرام می‌نماید رای صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.

رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

سیفی - ارژنگی - موسوی

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها