تحصیل گواهی انحصار وراثت برخلاف حقیقت

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/11/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه فردی با علم به وجود وراثی غیر از خود برخلاف حقیقت گواهی انحصار وراثت تحصیل نماید،کلاهبردار محسوب می‌شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام 1 - الف. الف. دایر به کلاهبرداری به این توضیح که پس از فوت مادرش علیرغم اینکه مادر بزرگش (خانم ع.م) در قید حیات بوده است جزو ورثه اعلام ننموده 2 - ب. ن.الف. 3 - ح. ن 4 - م. ب هر سه نفر اخیر الذکر دایر به شهادت دروغ با وکالت آقای م. الف. موضوع شکایت خانم ز. م.س. ی با پیگیری شکایت خانم ع.م که در جریان رسیدگی مرحوم و نامبرده با ارائه گواهی حصر وراثت ادامه شکایت داده است دادگاه با عنایت به شکایت ذینفع جانشین اسناد و مدارک ارائه شده کیفرخواست صادره از طرف دادسرای ناحیه 2 تهران و عدم حضور متهمین ردیف های دوم الی چهارم در محکمه و معرفی وکیل از ناحیه متهم ردیف اول مویدا به سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده اتهامشان محرز است و عمل مجرمانه اشان منطبق است با ماده 9 و 10 قانون تصدیق انحصار وراثت ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری و ماده 650 قانون مجازات اسلامی تعزیرات لذا محکمه با احتساب ایام بازداشت قبلی متهم ردیف اول را به تحمل یک سال حبس و هر یک از متهمین ردیف های دوم الی چهارم را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی جهت پرداخت به صندوق دولت محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری است ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدید نظر خواهی در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران- علی اصغر حسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی م. الف. به وکالت از الف. الف. و ب. ن.الف. و ح. ن. و م. ب همچنین تجدیدنظرخواهی ز. م.س. نسبت به مفاد دادنامه --- - 94 صادر شده از سوی شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن رای بر محکومیت متهمین بر کلاهبرداری متهم ردیف اول و سایر متهمین گواهی کذب به تحمل حبس متهم ردیف اول دادنامه و پرداخت جزای نقدی بنفع صندوق دولت نسبت به سایر متهمین پرونده صادر گردیده است تجدیدنظرخواهی هر یک از تجدیدنظرخواهان ها با عنایت به محتویات پرونده موجه به نظر نمی رسد چرا که هر یک از آنان دلائل کافی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه نشده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی صادر گردیده است و مستندا به بند الف ماده 455 از قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تائید می‌نماید این رای حضوری و قطعی می‌باشد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رئیس و مستشار

محمدسعیدظاهریکامران اشجعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص درخواست م. الف. به وکالت از موکلین خود مبنی بر تجدیدنظردر میزان مجازات با توجه به محتویات پرونده خصوصا برگ شماره 291 و 290 و 289 آن و گذشت شاکی بعد از قطعی شدن حکم و دادنامه شماره --- - 95 مورخ 1395/726 این مرجع تجدیدنظراز شکایت خودصرفنظر نموده است لذا تقاضای وی را موجه تشخیص بااجازه حاصل از ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 مجازات محکوم علیه الف. الف. را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و مجازات ب. ن.الف. و ح. ن. و م. ب را به پرداخت پنج میلیون ریال بدینوسیله آن را تخفیف می دهد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار و مستشار

کامران اشجعی- بهزاد کامجو

منبع
برچسب‌ها