تجدیدنظرخواهی از مجازات بزه بهره برداری از چاه بدون مجوز

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: حکم صادره در خصوص مجازات حبس بزه بهره برداری از چاه بدون مجوز قابل تجدیدنظرخواهی نیست.(ملاحظه:مجازات بزه مذکور 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تادیبی است که درجه شش می‌باشد!)

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/11

رای دادگاه

با استعانت از خداوند متعال ؛ در خصوص اتهام خانم م. ط س، دایر بر بهره برداری از یک حلقه چاه بدون مجوز (عمق 15 و سطح آب 13 و آبدهی 2 لیتر در ثانیه) واقع در... موضوع شکایت مدیر شرکت آب منطقه ای تهران آقای م.ن به نمایندگی حقوقی آقای الف. ح، با عنایت به شکایت اداره شاکی گزارش مورخه 94/10/23 مامورین اداره شاکی در هنگام پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه غیر مجاز (صفحه 8 ) تصاویر تهیه شده از چاه (صفحه 13 )، اظهارات متهمه در دادسرا مبنی بر اینکه چاه برای استفاده از باغچه بوده است و ملاحظه لایحه دفاعیه متهمه که به شماره 9500263 مورخه 95/03/10 ثبت دفتر شعبه گردیده است بزهکاری متهم محرز و مسلم است و مستندا به ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب و همچنین با رعایت مواد 64 و 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ، متهمه به دو ماه حبس محکوم میگردد لیکن با در نظر گرفتن سن و شخصیت متهمه و فقدان سابقه و همچنین سایر اوضاع و احوال مشارالیها، مجازات وی به مجازات جایگزین حبس به پرداخت مبلغ 18/000/000 ریال جزای نقدی تبدیل میگردد.رای صادره حضوری و با توجه به اینکه مجازات موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب از نوع درجه 6 ( 50 ضربه شلاق) می‌باشد ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

دادرس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهرانم جتمع کارکنان دولت - علی قنبرنیا

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/27

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ط.س.نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/3/11 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که متضمن محکومیتش به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی (مجازات جایگزین دو ماه حبس) از حیث اتهام بهره برداری غیر مجاز از یک حلقه چاه است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مجازات قانونی بزه انتسابی وفق ماده 45 قانون توزیع عادلانه اب تا سه ماه حبس است و وفق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات تا سه ماه حبس جزء درجه هشت بوده و بر اساس مقررات ماده 76 قانون مجازات اسلامی و 427 قانون آیین دادرسی کیفری آراء دادگاه‌های کیفری در جرائم تعزیری درجه هشت قطعی بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی را ندارد لذا دادگاه قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عبدالرحیم دادگرنیا - زین العابدین صادقی

منبع
برچسب‌ها