دعوی لغو حضانت به دلیل ازدواج مجدد

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی لغو حضانت فرزندان به دلیل ازدواج مجدد زوجه، چنانچه زوجه پس از ازدواج مجدد، طلاق گرفته و فاقد همسر باشد؛ محکوم به بطلان است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/21

رای دادگاه

در خصوص دادخواست م. م. به طرفیت خانم الف. س. به خواسته لغو حضانت فرزندان مشترک به نامهای یاسمن و سروین 18 و 9 ساله دادگاه، با عنایت به اینکه بچه ها از سن حضانت خارج شده و در نتیجه حضانتی وجود ندارد تا لغو شود بنابراین دادگاه خواسته خواهان را موجه ندانسته به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر می‌نماید این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در دادگاه استان تهران است.

رئیس شعبه --- تهران - حسن جهاندار

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/04

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. م. به طرفیت خانم الف. س. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/10/21 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته لغو حضانت فرزندان به اسامی یاسمن و سروین به لحاظ ازدواج مجدد تجدید نظرخوانده حکم به بطلان صادر گردیده است با توجه به مندرجات پرونده و مستندات رای و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست زیرا تجدید نظرخوانده به حکایت طلاق نامه شماره به شماره ترتیب 2001 در دفتر شماره 172 حوزه تهران در مورخ 11 آبانماه 1394 از آقای محسن کیانوش طلاق گرفته و هم اکنون فاقد همسر است لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه مذکور نتیجتا تائید می‌شود این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار

علیرضا زاهدیان - حسین واعظی

منبع
برچسب‌ها