تکلیف دادگاه در خصوص نفقه معوقه در دعوی طلاق

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تکلیف دادگاه به تعیین نفقه زوجه ضمن صدور حکم طلاق در درخواست طلاق از ناحیه زوج، در خصوص نفقه دوران عده بوده و شامل نفقه معوقه نمی شود؛ بنابراین نفقه معوقه باید صراحتا توسط زوجه مطالبه شود.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ج. الف. فرزند ب. با وکالت آقای ح. ث.دادخواستی به طرفیت خانم الف. ن.ز.الف. فرزند ع. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج تقدیم کرده و توضیح داده است موکل به موجب سند رسمی به شماره ترتیب. مورخ 1392/10/13 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره... حوزه ثبت تهران با خوانده محترم ازدواج کرده است حالیه به لحاظ مشکلات موجود در ادامه زندگی مشترک میسر نبوده و تصمیم به طلاق خوانده گرفته است لذا به استناد ماده 1133 قانون مدنی درخواست صدور گواهی عدم امکان زندگی مشترک را دارم. شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در وقت مقرر با حضور وکلای طرفین دعوی و خوانده تشکیل شده است وکیل خواهان اظهار داشته موکل در 1392/10/13 با خوانده ازدواج نموده و بر اساس مشکلات موجود ادامه زندگی مشترک امکان پذیر نمیباشد ضمن اینکه موکل تلاش خود را نموده ولی خوانده قدمی برای سازش برنداشته که از جمله مطالبه مهریه ایشان از طریق اجرای ثبت و ممنوع الخروج کردن موکل است زوجین فرزند مشترک ندارند و آمادگی پرداخت حقوق زوجه را طبق قانون دارد مهریه زوجه طبق سند ازدواج 320 سکه بهار آزادی است. وکیل خوانده اظهار داشته است موکله در طول زندگی مشترک تلاش خود را جهت تداوم زندگی مشترک معمول داشته و به هیچوجه حاضر به جدایی و طلاق نمیباشد و با وجود تمکین خاص و عام خواهان محترم نه تنها بهیچوجه بابت نفقه و مهریه وجهی پرداخت نکرده است بلکه بنای ناسازگاری داشته و صراحتا در حضور خانواده موکله اذعان داشته که تحت هیچ شرایطی حاضر به ادامه زندگی مشترک نمیباشد و پیشنهاد صدور حکم طلاق توافقی را نموده که مورد پذیرش موکله قرار نگرفته است و در طول مدت سه ماه گذشته هیچگونه تلاش از سوی خواهان برای ادامه زندگی مشترک به عمل نیامده است که با مراجعات مکرر و متعدد موکله و خانواده ایشان جهت ادامه زندگی مشترک صراحتا زوج تاکید نموده که «بنده و مادرم هیچگونه علاقه ای به شما نداریم.» دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است دارو زوج به شرح صفحه 20 پرونده و داور تعیین شده از سوی دادگاه برای زوجه به شرح صفحه 23 پرونده نظریه خود را در مورد عدم توفیق در صلح و سازش زوجین اعلام کرده اند. شعبه --- دادگاه خانواده تهران به موجب رای شماره --- - 1393/09/29 در خصوص دعوی آقای ج. الف. فرزند ب. با وکالت آقای ح. ث. به طرفیت خانم الف. ن.ز.الف. فرزند ع. با وکالت آقای م. ر. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به فتوکپی سند رسمی ازدواج رابطه زوجیت دائمی بین طرفین را محرز دانسته و با توجه به اظهارات خواهان مبنی بر اینکه به دلیل بروز مشکلات و عدم تفاهم جهت ادامه زندگی مشترک ناچارا دادخواست تقدیم نموده و حاضر است حقوق قانونی و شرعی خوانده را پرداخت نماید و او را مطلقه نماید که مساعی دادگاه و تلاش داوران در ایجاد صلح و سازش موثر واقع نشده است و همچنان زوج اصرار بر طلاق دارد لذا به استناد مواد 24 - 26 - 29 - 34 قانون حمایت خانواده و ماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش را صادر و اعلام می‌دارد پس از ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای به زوج اجازه می دهد با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق با پرداخت مهریه مندرج در سند رسمی ازدواج و پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت نحله و پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت نفقه ایام عده همسر خود را به طلاق رجعی مطلقه نماید زوجین فرزند مشترک ندارند زوجه در خصوص نفقه معوقه و جهیزیه ادعایی ننموده لذا دادگاه خود را مواجه با تکلیفی نمیداند در صورت استحقاق میتواند جداگانه اقدام نماید اعتبار گواهی سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن آن است. خانم الف. ن.ز.الف. نسبت به دادنامه یاد شده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است. شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رای شماره --- - 1393/11/27 با رد اعتراض تجدیدنظرخواه رای تجدیدنظرخواسته را تایید کرده است. خانم الف. ن.ز.الف. فرزند ع. نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجامخواهی نموده که عمده اعتراض او در مورد عدم تعیین نفقه معوقه و اجرت المثل میباشد. که پس از پاسخ فرجامخوانده پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. لایحه اعتراضیه به هنگام شور قرائت میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای م. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 1393/11/27 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده وارد نیست و رای دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و اینکه زوجین زندگی مشترک را آغاز نکرده اند و نظر به استدلال دادگاه در مورد نفقه معوقه که صراحتا مطالبه نفقه در دادگاه نخستین نشده است نتیجتا مغایرتی با موازین قانونی با توجه به ذیل ماده 29 قانون حمایت خانواده ندارد لذا ضمن رد اعتراض به استناد ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجام خواسته را ابرام نموده و پرونده را اعاده مینماید.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوانعالی کشور

قدرت اله طیبی - مهدی اسلامی

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها