ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر

1- هر شخص، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد.

2- احدی را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود.