ارزیابی اموال در دعوی طلاق از سوی زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در رسیدگی به درخواست طلاق از سوی زوج، باید نسبت به ارزیابی اموال وی جهت تنصیف دارایی اقدام گردد.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ز. با تقدیم دادخواستی به‌طرفیت خانم س.ح. به‌خواسته طلاق به‌علت اختلاف فی‌مابین، درخواست رسیدگی نموده، شعبه --- دادگاه حقوقی... به موضوع رسیدگی نموده، مساعی دادگاه و داوران موثر در مقام نبوده، زوجه با طلاق مخالفت کرده، خواستار کلیه حق و حقوق خود شد. دادگاه طی دادنامه شماره --- - 1392/08/30 رای به طلاق با پرداخت پنج عدد سکه به عنوان مهریه و پرداخت بیست میلیون تومان به عنوان نحله و پرداخت ششصد هزار تومان به عنوان نفقه ایام عده صادر نموده، استحقاق اجرت‌المثل را احراز نکرده و تنصیف اموال را به ‌لحاظ فقدان دلیل تحصیل مال بعد از ازدواج، منتفی دانسته است. رای صادره مورد اعتراض زوجه واقع، شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان... به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 1392/12/25 رای بدوی را تایید نموده ‌است. موضوع تنصیف اموال و حقوق مالی زوجه مورد اعتراض و فرجام‌خواهی قرار گرفته، پرونده به این شعبه دیوان‌عالی‌کشور ارجاع، با قرائت گزارش به‌ شرح زیر اقدام به صدور رای می‌گردد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

صرف‌نظر از اینکه زوجه در جلسه دادگاه اعلام نمود که مهریه‌اش پنج عدد سکه به ‌اضافه یک قطعه زمین بوده است که قطعه زمین در سند نکاح درج نشد و در این خصوص از وی مطالبه دلیل نشده ‌است، اصولا در رابطه با تنصیف اموال بررسی کامل نشده و زوجه کرارا مدعی تحصیل مال توسط زوج بعد از ازدواج شده که در لایحه وکیل زوج نیز تلویحا به تحصیل آپارتمان بعد ازدواج اذعان شده، هر چند مدعی است از سرمایه قبل از ازدواج تحصیل شده‌ است و زوجه مدعی صرف بخشی از سرمایه در تحصیل آن شده؛ در این خصوص نیز مطالبه دلیل نشده و تحلیل حقوقی نگردیده ‌است. لذا دادرسی ناقص تشخیص، دادنامه فرجام‌خواسته شماره 3383 - 1392/12/25 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان...، مستندا به بند 5 ماده 371 و بند (الف) ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض، رسیدگی مجدد به‌ همان دادگاه ارجاع می‌گردد.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور

مرتضی فاضل - عزیزالله رزاقی

منبع
برچسب‌ها