قابلیت تعلیق اجرای مجازات نگهداری مشروبات الکی دست ساز

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکی دست ساز قابل تعلیق است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/27

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای س. الف.، شغل آزاد، باسواد، آزاد باتودیع وثیقه،، دائربرنگهداری 7/5 لیترمشروب الکلی دست ساز،با توجه به گزارش مرجع انتظامی، صورتجلسه کشف مشروبات الکلی، نتیجه آزمایش مایع مکشوفه واقرارمتهم مبنی براینکه مایع مذکوررابه قیمت 50/000 تومان خریداری نموده آست، مآلا بزهکاری متهم محرزومسجل است. علیهذا دادگاه مستندا به ماده 702 قانون مجازات اسلامی (اصلاحیه مورخه 1387/09/13 ) نامبرده رابه تحمل شش ماه حبس وسی ضربه شلاق تعزیری وهفت میلیون وپانصدهزارریال معادل پنج برابرارزش عرفی (تجاری) کالای مکشوفه محکوم می‌نماید. النهایه با توجه به ابرازندامت وفقدسابقه کیفری وپیش بینی اصلاح متهم، دادگاه مستندا به بند(ث) ماده 38 ومواد 40 و 46 و 47 و 50 و 52 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرارتعلیق بخشی ازمجازات مقررفوق الذکر(مدت پنج ماه ازشش ماه حبس وپنج میلیون ریال ازهفت میلیون وپانصدهزارریال جزای نقدی مقرر) رابه مدت دوسال صادرمی‌نماید.چنانچه محکوم علیه ازتاریخ صدورقرارتاپایان مدت تعلیق، مرتکب یکی ازجرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یاتعزیرتادرجه هفت شود، علاوه برمجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیزدرباره وی اجراخواهدشد.رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه جزایی واطفال شهرری- حسین مرادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/18

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای س. الف. متولد 1355 از دادنامه شماره --- مورخ 93/12/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهر ری که تجدیدنظرخواه از حیث اتهام نگهداری 7/5 لیتر مشروب الکلی دست ساز به تحمل شش ماه حبس تعزیری و سی ضربه شلاق تعزیری و هفت میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش عرفی تجاری محکوم شده اند و مدت پنج ماه از شش ماه حبس تعزیری و پنج میلیون ریال از مبلغ جزای نقدی برای مدت دو سال قرار تعلیق اجرای مجازات صادر شده و پس از آن رای دادگاه به الف. ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 94/2/7 طی لایحه ای به رای اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و پس از آن رئیس شعبه --- دادگاه جزایی شهر ری طی گزارش خطاب به دادگاه تجدیدنظر استان، اعلام داشته، این دادگاه بر خلاف قانون مجازات اتهام نگهداری مشروب الکلی را تعلیق از اجرای مجازات نموده، با توجه به اعتراض محکوم علیه خواهان بررسی و تجدیدنظرخواهی هستیم که پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و به این دادگاه ارجاع، که پس از وصول و ملاحظه در تاریخ 95/1/14 نسبت به عدم ابلاغ رای به داستان شهرری محل ایراد واقع شده و به دادگاه کیفری 2 اعلام و در تاریخ 95/2/1 (برگ 45 ) به دفتر دادستان ابلاغ می‌شود و بعد از آن پرونده با رفع نقص در امر ابلاغ به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و به این شعبه ارجاع و با وصول سابقه و بررسی آن و با عنایت به اینکه قانون گذار در تبصره 3 ماده 703 اصلاحی قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات مقرر داشته، دادگاه نمی تواند مجازات مواد 702 و 703 قانون مجازات اسلامی فصل تعزیرات را تعلیق نمایند و در پرونده جریانی تجدیدنظرخواه محکوم علیه بوده و خواهان بازنگری در رای کیفری 2 ، رییس دادگاه اطفال شهر ری بوده است و باید گفت قانون گذار اعتراض و یا اعلان اشتباه قاضی را بیان نکرده و بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر داشته قاچاق عمده مشروبات الکلی قابل تعلیق نبوده قانونگذار در بند س و ش ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 و اصلاحی 94 قاچاق حرفه ای و سازمان یافته را تعریف کرده که موضوع معنونه در زمره حرفه ای و سازمان یافته نبوده و نمی‌باشد و از جهت دیگر اعتراض تجدیدنظرخواه آقای الف. با توجه به بررسی از مصادیق ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و نمی‌باشد و رای دادگاه منطبق با موازین قانونی است فلذا دادگاه با جمیع جهات و بررسی به عمل آمده ضمن رد اعتراض، دادنامه معترض عنه به استناد بند الف از ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری عینا تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار

‌علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور - مهدی دوات گری

منبع
برچسب‌ها