نظریه مشورتی شماره 7/1402/1081 مورخ 1402/12/27

تاریخ نظریه: 1402/12/27
شماره نظریه: 7/1402/1081
شماره پرونده: 1402-186/1-1081ک

استعلام:

همانگونه که مستحضرید یکی از شرایط اعطای پابند الکترونیکی موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی و نیز تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی و غیره وجود شرایط تعویق مراقبتی می‌باشد.
حال سوال اینجاست که منظور از شرایط تعویق مراقبتی مذکور در مواد فوق کدامیک از مواد قانون مجازات اسلامی می‌باشد؛ ماده 40 یا 41 یا هر دو؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از شرایط «تعویق مراقبتی» که در اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز احراز این شرایط ضروری است، همان شرایط مذکور در ماده 40 و بند «ب» ماده 41 قانون یادشده است. با این توضیح که در صدر بند «ب» ماده 41 این قانون آمده است: «در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده...» که منظور همان شرایط مذکور در بندهای ذیل ماده 40 این قانون (وجود جهات تخفیف، پیش‌بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران، فقدان سابقه کیفری موثر) است و در ذیل بند مذکور (بند «ب» ماده 41) نیز تصریح شده «... مرتکب متعهد می‌گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد»؛ بنابراین برای صدور قرار تعویق مراقبتی احراز تمام شرایط مذکور در ماده 40 قانون مجازات اسلامی و نیز اخذ تعهد از مرتکب به شرح مقرر در بند «ب» ماده 41 ضروری است.

منبع