درخواست طلاق به دلیل محکومیت زوج به پرداخت نفقه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: قبول پرداخت نفقه در آینده، تاثیری در تحقق شرط ضمن عقد نکاح به دلیل ترک انفاق و محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه ندارد؛ بنابراین درخواست طلاق توسط زوجه قابل پذیرش است.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم فرجامخواه به طرفیت همسرش (آقای فرجامخوانده) در تاریخ 1393/02/13 دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به جهت تخلف از شرط ضمن عقد (عدم پرداخت نفقه) و عسروحرج به دادگاه‌های خانواده تهران تقدیم نموده که رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران ارجاع گردیده است خواهان در توضیح خواسته اعلام نموده است مطابق عقدنامه پیوست تنظیمی در دفتر شماره...تهران در تاریخ 1389/08/26 به عقد دائمی خوانده در آمده است، زوج به تکالیف شرعی و قانونی خود در قبال زوجه عمل ننموده و زوجه را در بلاتکلیفی رها نموده است و علیرغم محکومیت به پرداخت نفقه طبق دادنامه شماره --- مورخ 1391/09/30 صادره از دادگاه عمومی بخش شال که طبق دادنامه شماره --- مورخ 1392/02/23 صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین تائید و قطعی گردیده است تاکنون اقدام به پرداخت نفقه ننموده است خواهان همچنین تصویر رای شماره --- مورخ 1393/02/15 صادره از شورای حل اختلاف مجتمع... حوزه....- امیری را که حسب مفاد آن آقای م. ش. به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 1391/07/01 لغایت صدور حکم محکومیت یافته ارائه و ضمیمه پرونده گردیده است در جلسه مورخ 1393/03/28 دادگاه که با حضور زوجه و وکیل وی و وکیل زوج بدون حضور زوج تشکیل گردیده است وکیل زوجه اظهار داشته است که زوجین در سال 1389 به عقد یکدیگر درآمده اند و تا کنون زندگی مشترک را شروع ننموده‌اند و چند ماه بعد از عقد زوج زوجه بلاتکلیف رها نموده است و علیرغم محکومیت به پرداخت نفقه و صدور اجراییه از پرداخت خودداری می‌نماید وکیل زوج علت اختلاف را مخالفت زوجه با سکونت در روستای شال قزوین اعلام و اظهار داشته است محکومیت زوج به پرداخت نفقه به جهت اینکه موکل در آن مراحل خوب دفاع نکرده است آن احکام صادره شده است حتی زوج حاضر است ظرف هفته جاری مراسم عروسی و شروع زندگی مشترک را انجام تا زوجه در محل سکونت زوج حاضر گردد. همچنین در صفحه سایر شرایط عقدنامه قید گردیده است در ضمن عقد خارج لازم زوجه قبول نموده است که برای محل سکونت در شهرستان شال قزوین با زوج زندگی نماید وکیل زوجه پاسخ داده است... و در خصوص سکونت در محل زندگی اعلام شده با توجه به اعمال حق حبس از سوی زوجه و ردّ خواسته تمکین زوج ایشان حقوق زوجه را پرداخت کند تا زوجه تمکین کند.تصویر دادنامه شماره --- مورخ 1392/09/06 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که طی دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/20 صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و قطعی گردیده حاکی که دادخواست الزام به تمکین مطرح شده از ناحیه زوج بر علیه زوجه بدلیل استفاده زوجه از حق حبس و عدم تادیه مهریه از ناحیه زوج محکوم به رد اعلام گردیده است پس از صدور قرار ارجاع به داوران و معرفی داور از ناحیه زوجه به علت عدم معرفی داور از تاحیه زوج دادگاه اقدام به نصب و تعیین داور برای وی نموده است داوران توفیقی در اصلاح ذات البین حاصل ننموده‌اند دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/17 به شرح زیر اقدام به صدور رای نموده است؛ با توجه به جمیع محتویات پرونده از مفاد دادخواست خواهان و لحاظ اظهارات طرفین پرونده به شرح صورتجلسه مورخ 1393/03/28 این دادگاه و نیز مستندات ارائه شده از سوی طرفین پرونده و با توجه به اینکه رد دعوی تمکین مطرح شده از سوی زوج به جهت استفاده از حق حبس زوجه بوده و دلیل یا دلائلی که موجب تحقق عسروحرج و شروط ضمن عقد گردد ارائه نگردیده و در خصوص عدم پرداخت نفقه نیز زوج به شرح اظهارات وکیل خود در صورتجلسه فوق الذکر قبول پرداخت آن را نموده است و با توجه به اهمیت و جایگاه خانواده از نظر اجتماعی و شرعی و اینکه ایجاد تزلزل در آن به سادگی و آسانی جایز و به مصلحت نمی‌باشد علیهذا دادگاه در وصف مذکور و موجود در پرونده دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی قرار رد دعوی خواهان را در کیفیت مطروحه صادر و اعلام می‌نماید- بر اثر اعتراض و تجدیدنظرخواهی زوجه پرونده در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیدگی گردیده است دادگاه مرقوم طی دادنامه فرجامخواسته دادنامه بدوی را تائید نموده است سپس زوجه نسبت به این دادنامه فرجامخواهی نموده است که پرونده پس از وصول به دیوانعالی کشور و جری تشریفات لازم جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع گردیده است لوایح فرجامی طرفین هنگام شورقرائت خواهد گردید.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای جعفر قدیانی عضو ممیز واوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 1393/07/09 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/09 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح زیر واجد اشکال می‌باشد: صرف نظر از اشکال شکلی دادنامه بدوی که علیرغم رسیدگی به ماهیت امر و استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده است با عنایت به محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه به مدت بیست و دو ماه شرط ضمن عقد محقق گردیده است و قبول پرداخت آن در آینده تاثیری در ماهیت امر نخواهد داشت بنابراین به استناد ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجامخواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون و عضو معاون

جعفرقدیانی - مرتضی شریفی - سید صالح سجادی

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها