مسئولیت شهرداری نسبت به سقوط درختان

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی مطالبه خسارت وارده به خودرو ناشی از سقوط درخت، چنانچه سابقه افت درخت که در اثر وزش باد شدید (طوفان) سقوط کرده محرز باشد، با توجه به اینکه شهرداری به وظایف قانونی خود جهت جلوگیری از وقوع حادثه و ایراد خسارت عمل نکرده، محکوم به پرداخت خسارت وارده خواهد شد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوای خواهان آقای الف.ف. به طرفیت شهرداری تهران به خواسته تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ صدو چهل و سه میلیون ریال خسارت وارده به خودرو به استناد نظریه کارشناسی به انضمام کلیه خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و دفاعیات موجه نماینده حقوقی خوانده نظر به اینکه طبق نظریه کارشناسی منضم دادخواست ورود خسارت در زمانی رخ داده که خودرو روبروی منزل خواهان در خیابان پارک بوده و بر اثر طوفان و شکستگی درختان آسیب دیده است لذا با توجه به اینکه شکستگی و سقوط درختان بر اثر طوفان بوده که قوه قاهره محسوب و دفع آن خارج از اختیار شهرداری می‌باشد لذا صرف مالیکت شهرداری بر درختان موجب نمی‌گردد که شهرداری را نسبت به حوادثی که ناشی از قوه قاهره از جمله طوفان حتی در صورت عدم تقصیر مسئول بدانیم لذا این دادگاه خواسته خواهان را بلاوجه تشخیص و مستندا به مواد 227 و 229 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌ حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- ارجمند

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. به ‌وکالت از آقای الف.ف. به ‌طرفیت شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره --- - 930 مورخ 1393/07/06 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به‌ موجب آن حکم به بی‌ حقی خواهان بدوی در دعوی مطالبه خسارت وارده به خودرو به انضمام کلیه خسارات قانونی می‌باشد با توجه به صورت‌جلسه پلیس 110 در زمان وقوع حادثه و استشهادیه پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی سابقه آفت درخت که در اثر وزش باد شدید (طوفان) سقوط کرده است محرز می‌باشد شهرداری به وظایف قانونی خود جهت جلوگیری از وقوع حادثه و ایراد خسارت عمل نکرده است لذا تجدیدنظرخواهی وارد و موجه می‌باشد بنا به مراتب فوق با پذیرش تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 4 ذیل ماده 4 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها ش. به پرداخت مبلغ 143/000/000 ریال بابت خسارت وارده به خودرو خواهان و پرداخت خسارات دادرسی محکوم می‌گردد. رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خشنودی- امیری

منبع
برچسب‌ها