تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۰۲
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۳۸۴

پیام: مرجع صالح تجدیدنظر از حکم محکومیت به آدم ربایی، دادگاه تجدیدنظر استان است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در خصوص اتهام آقایان ه. و ف. هر دو فراری دایر به مشارکت در ایراد صدمه بدنی و مشارکت در آدم ربایی موضوع شکایت خانم م. با وکالت آقای... شعبه ۱۰۱ دادگاه قزوین پس از جری تشریفات دادرسی طی دادنامه شماره ۵۱۹ - ۱۰/۰۶/۹۲ متهمین به پرداخت دیات به شاکیه به طور مشترک و از حیث آدم ربایی متهم ه. را به پانزده سال حبس و ف. را به دو سال حبس محکوم می نماید (صفحه ۲۴۳) و غیابی بودن رأی را در خصوص ف. غیابی و در مورد ه. حضوری اعلام می کند و مرجع تجدیدنظر را دیوان عالی کشور بیان می نماید. سپس طی دادنامه اصلاحی شماره ۰۵۳۰ - ۱۶/۰۶/۹۲ مرجع تجدیدنظر را دادگاه تجدیدنظر استان اعلام می نماید (صفحه ۲۵۳). پس از تجدیدنظرخواهی آقای... به وکالت از خانم م. و آقای... به وکالت از ه. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین طی دادنامه شماره ۰۶۹۳ - ۱۷/۰۷/۹۲ رأی معترض عنه را تأیید می کند (صفحه ۲۶۸). باکمال تأسف مجدداً شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی البرز طی رأی شماره ۰۶۸۱ - ۰۹/۰۸/۹۳ رأی اصلاحی در مورد دیه فراموش شده صادر می کند (صفحه ۲۸۷) مجدداً رأی اصلاحی بابت دیه دندان صادر می کند. رأی ۷۰۵ - ۲۹/۰۸/۹۲ (صفحه ۲۹۵) و مجدداً رأی اصلاحی به شماره ۰۶۸۱ -۰۹/۰۸/۹۲ صادر می نماید (صفحه ۳۲۰). پس از واخواهی آقای ف. از رأی شماره ۰۵۱۹ - ۰۱/۰۶/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی البرز شعبه ۱۰۱ دادگاه البرز طی رأی شماره ۰۲۹۴ -۰۵/۰۵/۹۳ رأی واخواسته را تأیید می کند (صفحه ۳۹۰). این رأی مورد تجدیدنظرخواهی خانم.... به وکالت از ف. واقع جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می‌گردد. این شعبه پس از بررسی به شرح آتی رأی صادر می کند.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم... به وکالت از آقای ف. نسبت به رأی مذکور نظر به شکایت شاکیه مبنی بر مشارکت در آدم ربایی و ایراد صدمه عمدی بدنی و با توجه به وحدت رویه شماره ۷۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور نبوده بلکه دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه می‌باشد. لذا به صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه رأی صادر می‌گردد.

رئیس شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور - مستشار

لشکری - شوشتری