مرجع صالح تجدیدنظر از حکم محکومیت به آدم ربایی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/02
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مرجع صالح تجدیدنظر از حکم محکومیت به آدم ربایی، دادگاه تجدیدنظر استان است.

رای خلاصه جریان پرونده

در خصوص اتهام آقایان ه. و ف. هر دو فراری دایر به مشارکت در ایراد صدمه بدنی و مشارکت در آدم ربایی موضوع شکایت خانم م. با وکالت آقای... شعبه --- دادگاه قزوین پس از جری تشریفات دادرسی طی دادنامه شماره --- - 10/06/92 متهمین به پرداخت دیات به شاکیه به طور مشترک و از حیث آدم ربایی متهم ه. را به پانزده سال حبس و ف. را به دو سال حبس محکوم می‌نماید (صفحه 243 ) و غیابی بودن رای را در خصوص ف. غیابی و در مورد ه. حضوری اعلام می کند و مرجع تجدیدنظر را دیوان عالی کشور بیان می‌نماید. سپس طی دادنامه اصلاحی شماره 0530 - 16/06/92 مرجع تجدیدنظر را دادگاه تجدیدنظر استان اعلام می‌نماید (صفحه 253 ). پس از تجدیدنظرخواهی آقای... به وکالت از خانم م. و آقای... به وکالت از ه. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین طی دادنامه شماره --- - 17/07/92 رای معترض عنه را تایید می کند (صفحه 268 ). باکمال تاسف مجددا شعبه --- دادگاه عمومی جزایی البرز طی رای شماره --- - 09/08/93 رای اصلاحی در مورد دیه فراموش شده صادر می کند (صفحه 287 ) مجددا رای اصلاحی بابت دیه دندان صادر می کند. رای 705 - 29/08/92 (صفحه 295 ) و مجددا رای اصلاحی به شماره 0681 - 09/08/92 صادر می‌نماید (صفحه 320 ). پس از واخواهی آقای ف. از رای شماره --- - 01/06/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی البرز شعبه --- دادگاه البرز طی رای شماره --- - 05/05/93 رای واخواسته را تایید می کند (صفحه 390 ). این رای مورد تجدیدنظرخواهی خانم.... به وکالت از ف. واقع جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می‌گردد. این شعبه پس از بررسی به شرح آتی رای صادر می کند.

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم... به وکالت از آقای ف. نسبت به رای مذکور نظر به شکایت شاکیه مبنی بر مشارکت در آدم ربایی و ایراد صدمه عمدی بدنی و با توجه به وحدت رویه شماره 70 هیات عمومی دیوان عالی کشور مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور نبوده بلکه دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه می‌باشد. لذا به صلاحیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه رای صادر می‌گردد.

رئیس شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور - مستشار

لشکری - شوشتری

منبع
برچسب‌ها