مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه پاداش مدیران شرکت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اعطاء پاداش به مدیران و مدیرعامل شرکت براساس مصوبه مجمع عمومی شرکت از شمول قانون کار خارج بوده و رسیدگی به دعوی مطالبه حق مکتسب ناشی از مصوبه مذکور درصلاحیت دادگاه است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س. الف.ب. باوکالت آقای س. ن. به طرفیت 1 - شرکت سرمایه گذاری ص. 2 - شرکت کارخانجات ت. هردوباوکالت خانم م. ف.ربه خواسته مطالبه مبلغ 300/000/000 ریال بااحتساب خسارات دادرسی وتاخیرتادیه.نظربه اینکه وکیل خواهان به شرح لایحه تقدیمی مورخ 1393/11/15 خواسته خسارت تاخیرتادیه را مسترد نموده است مستندا به بندالف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرارابطال دادخواست صادرمی گردد.ونظربه اینکه شخصیت حقوقی شرکت مستقل ازشخصیت حقیقی یاحقوقی سهامداران آن می‌باشدلذادعوی توجهی به خوانده ردیف اول نداردمستندا به بند 4 ماده 84 قانون یادشده قراررددعوی صادرمی گرددونظربه اینکه مستندخواهان مصوبه مورخ 1387/04/22 مجمع عمومی شرکت خوانده درخصوص اعطاء پاداش به مدیران ومدیرعامل شرکت می‌باشدوازشمول قانون کارخارج می‌باشدودعوی مطالبه حق مکتسب ناشی ازاین مصوبه درصلاحیت دادگاه می‌باشدکه مرجع عمومی ورسمی تظلمات است لذا ایراد مطروحه وکیل خوانده به صلاحیت دادگاه وارد به نظرنمی رسد ونظر به اینکه تصویرمصدق مستند ابرازی دلالت براشتغال خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه به میزان خواسته داردونظربه اینکه ازسوی وکیل خوانده دفاع موثری به عمل نیامده است لذادادگاه بااحراز دین واستصحاب بقای آن دعوی مطروحه راواردوثابت دانسته ومستندابه مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم (شرکت کارخانجات ت.)به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 9335000 ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه در حق خواهان صادر می کند.رای صادره حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت کارنجات ت. با وکالت خانم م. خ.پ. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/31 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن مستند به مصوبه مورخ 1387/04/22 مجمع عمومی شرکت کارخانجات ت. مشعر بر تصویب پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال به عنوان پاداش به تجدیدنظرخوانده به عنوان مدیر عامل کارخانه مزبور و با توجه به عدم پرداخت مبلغ مزبور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابر این به استنادماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی

منبع

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها