درخواست صدور حکم ورشکستگی بدون مداخله مدعی العموم

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی صدور حکم ورشکستگی بدون دخالت مدعی العموم با قرار رد دعوی مواجه می‌شود؛ زیرا مداخله مدعی العموم از حیث رعایت و حفظ حقوق و مصالح غرما و نیز واکنش احتمالی در صورت ورشکستگی به تقصیر و تقلب ضرورت دارد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/19

رای دادگاه

ادعای م. م.ت.ز. به طرفیت ح.الف. ک.الف. صدور حکم ورشکستگی با جلب نظر کارشناس است دادگاه با بررسی کلیه مندرجات پرونده هر چند که برابر با دادنامه --- مورخ 90/8/11 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در ادعای اعسار مطروحه مشارالیه تاجر معرفی شده است و خود مدیر عامل شرکت و از سهامداران شرکت در واردات و صادرات کالای لاکن برابر با همین دادنامه نیز مالیات یک سال فعالیت ایشان بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون ریال اعلام و تصریح به نشان از درآمد بسیار بالای شرکت مزبور دارد و این تشخیص تاجر بودن خواهان به اعتبار سهام دار بودن شرکت اعلام شده است علی الهذا صدور دادنامه --- مورخ 93/11/13 صادره از این شعبه مبنی بر ورد(سهامی خاص) و صدور برگ اجراییه از خوانده دعوی در اجرای ثبت علیه خواهان به مبلغ هفتصد و پانزده میلیون تومان دلیل بر عدم تمکن دارائی خواهان نبوده بلکه دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه صدور چک به مبلغ مزبور در قبال تحویل پوند و ارز به خواهان بوده فلذا دلیلی بر ورشکستگی متصور نبوده با وصف اینکه ورشکستگی شرکت بجز از شخصیت حقیقی خواهان می‌باشد حکم به رد این ادعا صادر که ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - علی افخمی عقدا

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/15

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی م. م.ت.ز. به طرفیت ح.الف. ک.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/10/19 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوای تجدیدنظرخواه دایر بر صدور حکم ورشکستگی صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه دخالت مدعی العموم در دعوای مزبور به ویژه از حیث رعایت حقوق و مصالح غرما و نیز واکنش احتمالی در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب ورشکسته ضرورت دارد و دعوا به نحو درست مطرح نشده لذا از ابتدا قابلیت رسیدگی نداشته و دادگاه مستنداٌ به بند ه- ماده 348 و مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای اولیه تجدیدنظرخواه را صادر می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی

منبع
برچسب‌ها