نحوه اعمال مقررات تخفیف در مجازاتهای متعدد

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت احراز جهات تخفیف، تمام مجازات های قانونی جرم باید مشمول تخفیف گردد.

رای خلاصه جریان پرونده

شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان... به‌موجب دادنامه شماره --- - 1392/03/26 تجدیدنظرخواهی آقای م.ک.. نسبت به دادنامه شماره --- - 1391/10/25 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی... متضمن محکومیت وی به پرداخت درصدهایی از دیه و ارش به اتهام ضرب‌وجرح عمدی و نیز هفتاد و پنجاه ضربه شلاق و یک سال حبس به اتهامات توهین و ایجاد مزاحمت را با تبدیل هفتاد ضربه شلاق به یک‌میلیون ریال جزای نقدی و تقلیل یک سال حبس به چهار ماه با توجه به شرایط خاص مشارٌالیه رد نموده است. متعاقب آن محکومٌ‌علیه با تقدیم لایحه‌ای به دفتر کل دیوان عالی کشور و با این ادعا که اصلا توجهی به موضوع دفاعیاتش ننموده‌اند و حتی استناد به گواهی گواهان (شهود) ننموده است، لذا بدوا تقاضای الزام و احضار شهود عینی به محکمه و سپس تحقیقات مقدماتی صورت نگرفته و به‌صورت تقابلی در همین شعبه --- اقامه طرح دعوی شده که خواهان بنده هستم ولیکن متاسفانه توجهی به موضوع خواسته‌ام ننموده اند. از طرفی بنده متاهل هستم و سه فرزند دارم و همسرم باردار بوده که هرلحظه امکان زایمان‌شان است و نیاز شدیدی به حضور بنده می‌باشد و اگر بخواهم تحمل کیفر نمایم خانواده‌ام در عسروحرج شدید به ‌سر خواهند برد. تقاضای بررسی و بازخوانی مجدد دارم که کلیه ادله و مدارک جدید به‌محض تعیین شعبه در حوزه دیوان عالی کشور تقدیم خواهد شد خواستار اعمال بندهای پنج و شش ماده 272 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (اعاده دادرسی) شده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای لطیفی رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 1392/03/26 مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه دادگاه تجدیدنظر با احراز استحقاق تخفیف در مجازات، فقط هفتادوچهار ضربه شلاق موضوع اتهام توهین را به یک‌میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و در سایر قسمت‌ها تخفیف و تبدیلی قائل نگردیده که ترجیح بلامرجح است، بنابراین ابقاء یک سال حبس و پنجاه ضربه شلاق با وصف احراز استحقاق تخفیف در مجازات، خلاف موازین و مبتنی بر اشتباه دادرسان محترم بوده است که غیرمتناسب تشخیص دادهمی شود.ازاین‌رو تقاضای اعاده دادرسی آقای م.ک. نسبت به دادنامه مارّالذکر با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت داشته که ضمن پذیرش و تجویز آن در اجرای اختیار حاصله از ماده 274 همان قانون پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی

منبع
برچسب‌ها