انجام تحقیقات اولیه توسط دادیار تا زمان حضور بازپرس

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/01/31
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان

موضوع

انجام تحقیقات اولیه توسط دادیار تا زمان حضور بازپرس

پرسش

چنانچه شکوائیه ای با موضوع آدم ربایی در دادسرا مطرح گردد و بازپرس حضور نداشته باشد، آیا دادیار می‌تواند با ارجاع دادستان، تحقیقات مقدماتی (صدور دستورات اولیه) را تا زمان حضور بازپرس انجام دهد؟

نظر هیئت عالی

در صورت عدم حضور بازپرس نص صریح تبصره ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 تعیین تکلیف کرده؛ لذا نظریه اقلیت با نص مرقوم مطابق است.

نظر اکثریت

با توجه به مواد 45 (تبصره یک) و 77 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم مشهود قبل از حضور و مداخله بازپرس، دادستان می‌تواند اقدامات لازم برای حفظ ادله و جمع آوری و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم را انجام دهد؛ لذا دادیار نیز با ارجاع دادستان دارای تمام اختیارات لازم می‌باشد و می‌تواند هر تحقیقی که برای کشف حقیقت لازم بداند به عمل آورد؛ لذا می‌تواند دستورات اولیه جهت حفظ ادله و دستگیری متهمین در پرونده های خاص از جمله بزه آدم ربایی را انجام دهد.

نظر اقلیت

با عنایت به تبصره ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم حضور بازپرس در جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی تا زمان حضور بازپرس با تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی بر عهده دادرس دادگاه می‌باشد؛ لذا دادیار در جرایم موضوع ماده 302 مذکور در غیاب بازپرس نمی تواند تحقیقات مقدماتی از جمله صدور دستورات اولیه در پرونده را انجام دهد.

منبع
برچسب‌ها