تکلیف دادگاه کیفری دو در مواجهه با اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/23
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

تکلیف دادگاه کیفری دو در مواجهه با اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا

پرسش

چنانچه در خصوص شکایت تصرف عدوانی در دادسرا به لحاظ فقد ادله اثباتی قرار منع تعقیب صادر شده باشد و با اعتراض شاکی، پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال و دادگاه موضوع را از موارد صدور قرار اناطه بداند، تکلیف دادگاه کیفری دو چه می‌باشد؟ آیا بایستی خود اقدام به نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار اناطه نماید یا بدون نقض، رسیدگی به اعتراض را منوط به مواردی که موضوع اناطه است بداند و قرار اناطه (بدون نقض) صادر نماید؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مواد 21، 271، 273 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه با نقض قرار منع پیگرد باید مبادرت به صدور قرار اناطه نماید.

نظر اکثریت

با عنایت به صراحت ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری که تصریح به انجام تحقیقات توسط دادگاه کیفری داشته و این اختیار را به دادگاه کیفری می‌دهد و با توجه به مواد 382 به بعد قانون مذکور که ترتیبات رسیدگی دادگاه کیفری دو را مشخص کرده است؛ لذا در فرض سوال دادگاه کیفری دو بدون نقض قرار منع تعقیب صادره از دادسرا، مورد را از موارد نقض تحقیقات تلقی نموده و خود مبادرت به صدور قرار اناطه خواهد نمود.

نظر اقلیت

در فرض سوال دادگاه کیفری دو بدون نقض قرار منع تعقیب، مورد را از موارد نقض تحقیقات تلقی و بایستی پرونده را به دادسرا و به شعبه رسیدگی کننده اعاده تا نسبت به صدور قرار اناطه اقدام گردد و خود دادگاه نمی تواند قرار اناطه صادر نماید.

منبع
برچسب‌ها