صلاحیت رسیدگی به جرایم رایانه‌ای

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/21
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا

موضوع

صلاحیت رسیدگی به جرایم رایانه‌ای

پرسش

در مواردی که جرایم رایانه‌ای (غیر از کلاهبرداری رایانه‌ای) توسط ضابطین قضائی حوزه (الف) کشف می‌گردد و حسب هماهنگی‌های درون سازمانی به لحاظ محل سکونت متهم در حوزه قضائی (ب)، پرونده در حوزه قضائی (ب) مورد تعقیب قرار می‌گیرد، صلاحیت قانونی محلی، رسیدگی به این نوع جرایم در صلاحیت کدام مرجع می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

با تصحیح ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به ماده 665 این قانون (در استناد) نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شهرضا استان اصفهان موجه و مورد تایید است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه کشف جرم در حوزه قضائی (الف) به واقع کشف نمی‌باشد بلکه یک رصد و اعلام جرم تلقی می‌گردد با شروع به تعقیب توسط حوزه قضائی (ب)، از آنجا که یکی از جهات شروع به تحقیق (بند پ ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری92) یعنی وجود محل سکونت متهم در حوزه (ب) تحقق یافته است لذا تا مشخص شدن محل وقوع جرم حوزه قضائی (ب) صالح به رسیدگی می‌باشد.

نظر اقلیت

از آنجا که جرم رایانه‌ای توسط ضابطین قضائی حوزه قضائی (الف) کشف گردیده است، طبق ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری 92 بازپرس محل کشف تحقیقات، اقدامات مقتضی را به عمل می‌آورد تا محل وقوع جرم مشخص گردد لذا به اعتبار کشف جرم در حوزه قضائی (الف)، حوزه قضائی (الف) صلاحیت محلی رسیدگی به جرم را خواهد داشت.

منبع
برچسب‌ها