نظریه مشورتی شماره 7/99/588 مورخ 1399/05/20

تاریخ نظریه: 1399/05/20
شماره نظریه: 7/99/588
شماره پرونده: 99-168-588ک

استعلام:

با توجه به شق دوم ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که در امور کیفری شاکیه ابتدا از طریق تقدیم دادخواست حقوقی مطالبه ضرر و زیان کند؟آیا می‌تواند بعد از تقدیم دادخواست، شکایت کیفری مطرح کند؟ یا اینکه باید با استرداد دادخواست اقدام به طرح شکایت کیفری کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مسقط حق شکایت شاکی خصوصی (خواهان دعوای ضرر و زیان در دادگاه حقوقی) در مرجع کیفری نیست و فرض سوال از شمول ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)