نظریه مشورتی شماره 7/97/327 مورخ 1397/02/30

تاریخ نظریه: 1397/02/30
شماره نظریه: 7/97/327
شماره پرونده: 817- 1/168- 96ک

استعلام:

از جمله تکالیف دادگاه تجدید نظر به موجب بند ت ماده 451 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 یا الحاقات و اصلاحات بعدی اخذ آخرین دفاعیات متهم یا وکلای آنان است آیا این تکلیف علاوه بر احکام محکومیت شامل حکم برائت نیز می‌شود به عبارتی حکم محکومیت صادر دادگاه تجدید نظر اعتقاد به برائت دارد یا حکم برائت صادر و دادگاه تجدید نظر معتقد بر تایید حکم صادره باشد آیا در این فرض نیز بایستی آخرین دفاعیات متهم اخذ شود یا نه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقنن در ماده 451 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ترتیب رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان را به شرح بندهای (الف) تا (ب) معین نموده است و مفاد بند (ت) ماده 451 قانون فوق الذکر به معنای آن نیست که دادگاه تجدیدنظر استان در هر حال و در همه موارد مکلف به اخذ آخرین دفاع باشد، بلکه دادگاه تجدیدنظر نیز با عنایت به ماده 262 قانون مار الذکر در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم موظف به اخذ آخرین دفاع است.

منبع