مسئولیت شهرداری در قبال سقوط درختان

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که وزش باد و طوفان به کیفیتی باشد که نوعا موجب سقوط درختان نمی شود، از مصادیق قوه قاهره محسوب نبوده و شهرداری مسئول خسارات ناشی از سقوط درختان در اثر چنین طوفانی است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ر.ر. به طرفیت شهرداری منطقه... تهران به خواسته مطالبه خسارت ناشی از سقوط درخت روی خودرو و مطالبه هزینه کارشناسی به مبلغ نه میلیون و هفتصد هزار ریال نظر به اینکه به موجب گزارش پلیس 110 مورّخ 1393/02/11 در اثر بروز طوفان و باد شدید در تهران درخت کاج کنار خیابان بر روی خودرو خواهان به شماره انتظامی... سقوط گردید و طبق نظریه کارشناس تامین دلیل موجب ایراد خسارت به میزان شصت میلیون و پانصد هزار ریال گردیده خوانده به شرح لایحه وارده، سقوط درخت را ناشی از عوامل قهری و خارج از محدوده اختیار خود دانسته و تعلّق خسارت را دائر مدار تقصیر اعلام نموده، در حالی که مسئولیت رسیدگی به وضعیت درختان کنار خیابان متوجه خوانده بوده، چنانچه در حادثه مزبور و طوفان تهران اکثر درختان کنار خیابان سقوط می‌کرد، بنای استدلال مذکور صحیح بود؛ لیکن با توجه به اینکه در روز مذکور صرفا برخی از درختان سقوط کرده و چنین طوفانی نوعا موجب سقوط درختان نمی گردیده، لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 331 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده موصوف به پرداخت مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و نسبت به مطالبه هزینه کارشناسی به لحاظ اینکه به تشخیص دادگاه و زیر نظر دادگاه انجام نگردیده، مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی صادر می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به طرفیت آقای ر.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/28 صادره شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت مبلغ 8/500/000 ریال بابت خسارت ناشی از سقوط درخت روی خودرو تجدیدنظرخوانده به علاوه هزینه دادرسی مربوطه درحق تجدیدنظرخوانده شده، به گونه‌ای نیست که منجر به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته شود، زیرا به‌ هرحال، همانگونه که دادگاه محترم نخستین نیز اشارتا استدلال نمود، سقوط درخت متعلق به شهرداری سبب ایراد خسارت شده‌است، گرچه وزش باد موجب سقوط درخت و منتهی به خسارت شده ولیکن وزش باد به کیفیت اعلامی، از مصادیق قوه قاهره نبوده است؛ فلذا چون تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق منعکس در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد، مستندا به ماده 358 از همان قانون، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قیصری - حاجی حسنی

منبع
برچسب‌ها