شخصیت حقوقی شعب بانک

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بانک شخصیت حقوقی واحد بوده و شعب تاسیسی در کلیه شهرستان ها زیرمجموعه آن است و هرکدام دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف.م. با وکالت خانم س.ج. به طرفیت بانک... به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و شصت میلیون و یکصد هزار ریال به انضمام خسارات مربوطه و خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به ایراد مطروحه از طرف نمایندگان حقوقی بانک خوانده مبنی بر رسیدگی به دعوی در شعبه هشتم دادگاه حقوقی کرمانشاه و برخوردار بودن موضوع از اعتبار امر مختومه و به عقیده دادگاه با توجه به مندرجات دادنامه شماره --- مورخ 1392/01/06 دعوی فعلی طرح مجدد همان دعوی مطروحه در شعبه هشتم دادگاه حقوقی کرمانشاه می‌باشد که منجر به دادنامه موصوف گردیده و به اذعان وکیل خواهان، رای مزبور قطعیت یافته است؛ فلذا موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و به استناد ماده 89 قانون قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر به بند 6 ماده 84 همان قانون، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - پورآقابالا

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی الف.م. با وکالت س.ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1392/06/04 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و شصت میلیون و یکصد هزار ریال صادر شده‌ است، وارد نمی‌باشد. زیرا که اولا: بانک... دارای شخصیت حقوقی واحد بوده و شعب تاسیسی در کلیه شهرستان‌ها، زیرمجموعه شخصیت حقوقی یاد شده می‌باشد و دارای شخصیت حقوقی مستقل نمی‌باشند. ثانیا: همین دعوی سابقا در شهرستان کرمانشاه مورد رسیدگی واقع گردیده و شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه به موجب دادنامه شماره --- مورخه 1392/01/06 نسبت به موضوع مطروحه مبادرت به اصدار حکم نموده است. ثالثا: با توجه به وحدت سه‌گانه موضوع، اصحاب دعوی و سبب موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار می‌باشد، بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی، دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب کند، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستندا به اول ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری - کریمی

منبع
برچسب‌ها