اعتراض به قرار منع تعقیب در خارج از مهلت مقرر قانونی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/05
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت

موضوع

اعتراض به قرار منع تعقیب در خارج از مهلت مقرر قانونی

پرسش

چنانچه شاکی یا وکیل ایشان پس از انقضاء مقرر قانونی راجع به اعتراض به قرار ها نسبت به قرار منع تعقیب اعتراض نماید؛ تکلیف دادسرا چیست؟

نظر هیئت عالی

اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به قرار خارج از مهلت قانونی بر عهده دادگاه است

نظر اکثریت

قانون در این خصوص ساکت است و دادسرا درهرحال مکلف به اخذ اعتراض وارسال پرونده به دادگاه میباشد و اقدام دیگری درجهت عدم قبولی یا رد درخواست یا اعتراض متصور نیست و بررسی این موضوع و اتخاذ تصمیم مناسب با دادگاه صالح است.

نظر اقلیت

دراین خصوص می توان با وحدت ملاک از مواد 432 و440 قانون آیین دادرسی کیفری -در مورد تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی خارج از مهلت - گفت که در فرض سوال مقام قضایی باید با دریافت لایحه شاکی یا وکیل ایشان , ابتدا در مورد دلیل تاخیر درتقدیم اعتراض ,بررسی کرده و چنانچه عذرموجهی منطبق با یکی از جهات مذکور در ماده 178 قانون پیش گفت وجود داشته باشد , قرار قبولی درخواست صادر و پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید.چنانچه عدم تقدیم اعتراض ظرف مهلت مقرر قانونی موجه نباشد , قرار رد درخواست صادر و به معترض ابلاغ می‌گردد.این قرار ظرف 10روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

منبع
برچسب‌ها