ملاک تعیین دادگاه صالح با توجه به تعدد دیه مجنی علیهم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/05
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر سرخس

موضوع

ملاک تعیین دادگاه صالح با توجه به تعدد دیه مجنی علیهم

پرسش

فردی دو نفر را با اسلحه مجروح می کند مجموع دیات دو نفر روی هم از نصف دیه کامل بیشتر می‌شود، مطابق ماده 302 ق. آ.د. ک چه دادگاهی صالح به رسیدگی می‌باشد ؟
در صورتی که یک نفر در یک روز به افراد متعددی ضربه وارد نمود، مجموع هر دیه کمتر از یک دهم و جمعشان 40% دیه کامله می‌شود، آیا رای در خصوص دیات قطعی است ؟

نظر هیئت عالی

چنانچه فردی مرتکب ضرب و جرح عمدی نسبت به عده ای شود، میزان دیه هر یک از آنان (مجنی علیهم) نصاب و ضابطه مقرر در مواد 203، 302 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است، نه مجموع دیه صدمات وارده به مصدومین. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان سرخس استان خراسان رضوی موجه و مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 1396/95/7 مورخ 1395/6/9 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این استنتاج می‌باشد.

نظر اکثریت

در صلاحیت دادگاه کیفری 1 می‌باشد چرا که وفق ماده 302 ق آ د ک وفق بند پ میزان نصف دیه یا بیش از آن به طور مطلق ذکر شده چه یک متهم نسبت به یک نفر یا چند نفر.

نظر اقلیت

در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می‌باشد. قانون گذار با ایجاد دادگاه کیفری 2 قصد رسیدگی به جرایم سنگین را در دادگاه کیفری 1 داشته، لذا در ماده 427 نیز حتی کمتر از خمس دیه را قطعی دانسته تا قابل تجدید نظر خواهی نیز نباشد، حال اگر چند نفر مجموعشان به بیشتر از نصف دیه شد آیا جرمشان مهمتر می‌شود که دادگاه کیفری 1 رسیدگی کند ؟ خیر، صرفا محاسبه ها بیشتر می‌شود. نه اینکه مجازات مهم باشد.

منبع
برچسب‌ها