شمول مرور زمان در جرم خیانت در امانت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/03
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند

موضوع

شمول مرور زمان در جرم خیانت در امانت

پرسش

شخصی شکایتی مبنی بر خیانت در امانت در سال 1396 مطرح و در اظهارات خود بیان نموده است که درسال 1394 از وقوع جرم مطلع بوده است. با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 و قابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت آیا در خصوص پرونده باید قرار موقوفی تعقیب صادر کرد؟

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه شاکی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون حبس تعزیری مصوب 1399 شکایت خود را مطرح نموده تغییر وصف جرم به قابل گذشت بودن موجب تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی نمی‌گردد.

نظر اکثریت

وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، جرم خیانت در امانت از جرائم قابل گذشت احصاء شده است و برابر ماده 106 قانون مجازات اسلامی 1392 برای طرح شکایت یک له تعیین گردیده است فلذا نظر به اطلاق بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مبنی بر عطف به ما سبق شدن قواعد راجع به مرور زمان و همچنین قاعده تفسیر قوانین به نفع متهم صدور قرار موقوفی تعقیب وفق ماده 106 مذکور و ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری صحیح به نظر می‌رسد، بدیهی است شاکی پرونده می‌تواند از طریق مراجع ذی صلاح طرح دعوی حقوقی نماید.

نظر اقلیت

ملاک تشخیص احکام مربوط به مرور زمان، موعد و زمان دعوی کیفری است و در زمان طرح شکواییه مرور زمان شکایت مربوط به جرم خیانت که از جرائم غیر قابل گذشت بوده مطرح نبوده است فلذا نظر به مراتب فوق و اصل حقوقی استصحاب و رعایت عدالت صدور قرار موقوفی تعقیب به جهت شمول مرور زمان طرح دعوی جرائم قابل گذشت موجه نبوده و دادسرا و دادگاه می‌بایست نسبت به تعقیب و تحقیق و رسیدگی اقدام نماید.

منبع
برچسب‌ها