‌ماده 97 قانون استخدام کشوری

ترک تابعیت موجب قطع حقوق بازنشستگی و حقوق وظیفه خواهد شد.