تکلیف قرارهای تأمین کیفری در صورت عدم درخواست اجرای حکم توسط محکوم له

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/05/08
برگزار شده توسط: استان اصفهان/

موضوع

تکلیف قرارهای تأمین کیفری در صورت عدم درخواست اجرای حکم توسط محکوم له

پرسش

در مورد جرائمی که اجرای آنها باید به درخواست محکوم‌له باشد، اگر محکوم‌له چنین درخواستی ندهد آیا قرار تأمین کیفری صادره اعم از وثیقه یا کفالت باید فک و محکوم‌علیه آزاد شود یا خیر؟

نظر هیئت عالی

نص صریح ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف مساله را مشخص کرده است. نظریه اکثریت در حد مدلول ماده اشعاری مورد تایید است.

نظر اکثریت

اصل بر این است که قرارهای تأمین کیفری به استناد مواد 231 و 232 و 251 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 تا اجرای کامل دادنامه به قوت خود باقی هستند. از طرفی مطابق ماده 541 قانون آئین دادرسی کیفری در مورد سوال چنانچه محکوم‌له ظرف 3 ماه پس از ابلاغ در مورد نحوه اجرای حکم حضور پیدا نکند قرار تأمین کیفری لغو و محکوم‌علیه چنانچه به علت دیگری در بازداشت نباشد آزاد می‌گردد و پرونده موقتاً بایگانی می‌گردد.

نظر اقلیت

به محض شروع اجرای حکم و زندانی شدن محکوم علیه، قرار تأمین کیفری لغو می‌گردد و در صورت عدم درخواست محکوم‌له مبنی بر اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکوم‌علیه باید آزاد شود.

منبع
برچسب‌ها