تجدیدنظرخواهی از اعتراض به تامین خواستهوضعیت اعتراض به مال توقیفی در راستای تامین خواسته

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تصمیم دادگاه در خصوص اعتراض خوانده به مال توقیفی در راستای تامین خواسته غیر قابل تجدیدنظر خواهی است. اگر خوانده دعوا؛ معترض به مال توقیفی در راستای تامین خواسته باشد؛ اعتراض وی در اولین جلسه و بدون تقدیم دادخواست رسیدگی خواهد شد

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/13

رای دادگاه

در خصوص اعتراض خانم ف. سادات م.ب. به طرفیت ع. ر. نسبت به توقیف خودرو شماره 113 ع 76 ایران 44 با توجه به محتویات پرونده اصلی و اجرایی نظر به اینکه چکهای شماره 818002 و 818003 و 818004 و 818012 به مبلغ 1/000/000/000 ریال موضوع قرار تامین خواسته شماره 940832 مورخه 94/8/18 ایندادگاه توسط اقای م. ف.پ. صادر و در ید اقای ر. می‌باشد و با توجه به اینکه اقای ع. ر. در دادخواست تامین خواسته مورد اشاره نام معترض خانم م.ب. را به عنوان خوانده و مدیون معرفی نموده که با مداقه در اصل پرونده و ملاحظه چکها خانم م.ب. به عنوان ظهر نویس یا ضامن چکها را امضا نکرده است و دلیلی بر مدیون بودن خانم م.ب. در پرونده مشاهده نگردید فلذا با عنایت به مالکیت رسمی خانم م.ب. نسبت به خودرو شماره 113 ع 76 ایران 44 مطابق پاسخ استعلام از مرکز راهور ناجا مستندا به ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف خودرو مذکور صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- علی اصغر رضائی فر

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/29

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی آقای ع. ر. نسبت به دادنامه --- مورخ 94/11/13 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر رفع توقیف خودرو شماره 113 ع 76 ایران 44 صادرشده است وارد وموجه است زیرا حسب محتویات پرونده آقای ع. ر. دادخواستی با عنوان صدور قرار تامین خواسته از اموال خواندگان به نامهای م. فاتحی و ف. م.ب. تقدیم دادگاه کرده است که دادگاه مطابق دادنامه تجدید نظر خواسته قرار تامین خواسته صادر کرده است که خوانده ردیف دوم(تجدید نظر خوانده)مطابق لایحه تقدیمی مضبوط در پرونده به قرار تامین خواسته اعتراض کرده است دادگاه صادره کننده رای بدون تشکیل جلسه دادرسی ودعوت از طرفین وارد ماهیت قضیه شده ومبادرت به صدور رای نموده است در حالی که اولامعلوم نیست که خواهان قبل یا بعد از تقاضای صدور قرار تامین خواسته دادخواست اصلی را تقدیم کرده است یا خیر؟ثانیا مطابق دادخواست تقدیمی معترض به توقیف خودرو شخص ثالث نیست بلکه احد از اصحاب دعوی است ثالثا مطابق ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که از طرف خوانده به قرار تامین خواسته اعتراض شود دادگاه در اولین جلسه به اعتراض وی رسیدگی نموده ونسبت به آن تعیین تکلیف می‌نماید واعتراض به قرار تامین خواسته که از طرف خوانده مطرح می‌شود بدون تقدیم دادخواست انجام می‌گیرد ودر این صورت قبول ویا رد آن قابل تجدید نظر نیست بنا بر مراتب مذکور دادگاه تجدید نظر با تکلیفی مواجهه نیست فلذا قرار رد تجدید نظر خواهی را صادر می‌نماید.این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد زیوری - داود شعبانلو

منبع
برچسب‌ها