دعوی اعلام بطلان آگهی تاسیس و اساسنامه موسسه غیرتجاری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/01
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: حمایت از علامت تجاری یا اسم تجاری نسبت به موسسات غیرتجاری قابل اعمال نیست؛ بنابراین دعوی اعلام بطلان آگهی تاسیس و اساسنامه موسسه غیر تجاری به صرف شباهت اسمی به موسسه دیگر پذیرفته نمی شود.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

موسسه خ. س. باوکالت آقای ج. خ.ک. و خانم الف. ب. به طرفیت موسسه فرهنگی و هنری خ.س.. و وزارت.... و اداره....دعوای اعلام بطلان آگهی تاسیس و اساسنامه موسسه خ. س. و خسارات دادرسی را اقامه نمود درجریان دادرسی خانم ز. خ. به وکالت از خوانده ردیف اول تحصیل سمت نمود دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود و به دلایل و مدارک.و لوایح آنان توجه کرد و سوابق مربوط به ثبت موسسه خ. س. را از مرجع ثبتی مطالبه و مورد ملاحظه قرار داد و طرفین دعوا را از مستخرجات آن مطلع نمود دادگاه توجه دارد که موسسه خ. س.یک شخصیت حقوقی برای انجام امور تجاری نیست بلکه موسسه ای است فرهنگی وهنری جهت تامین هرچه بیشتر امنیت شغلی هنرمندان و سایر دست اندر کاران صنعت سینما و حمایت صنفی در ابعاد مختلف از انان که منتهی به رشد و بالندگی صنعت سینمای ایران میشود و هرگز به منظور اهداف انتفاعی و تجاری تاسیس نشده است و خروج موضوعی از حکومت قانون ثبت علائم و اختراعات و یا اسم تجارتی دارد چه آنکه فلسفه حمایت از علامت تجاری یا اسم تجاری نسبت به موسسات غیرتجاری قابل اعمال نیست و همین که یک موسسه غیرتجاری بارعایت مقررات مربوطه به ثبت رسیده باشد و نام آن موسسه نیز عینا مطابق موسسه ثبت شده قبلی نباشد کفایت میکند بنابراین صرف شباهت اسمی و یا خط خوردگی در اظهارنامه مربوط به ثبت موسسه مبنایی برای بطلان موسسه فرهنگی و هنری خ.س. نمیباشد و دادگاه به استناد تبصره ماده یک از طرح اصلاحی آیین‌نامه ثبت شرکتها و ماده یک و تبصره همین ماده از آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری که ناظر بر مواد 584 و 585 قانون تجارت میباشند ومواد 584 و 585 و 588 و 589 قانون تجارت حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام مینماید حکم صادرشده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران

سید مفید کلانتریان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی موسسه خ. س. با وکالت آقای ج. خ.ک. و خانم الف. ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/06/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اعلام بطلان آگهی تاسیس و اساسنامه موسسه خ. س. بانضمام خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است. وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد و دادنامه معترض عنه موافق مقررات و قواعد دادرسی صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به عمل نیامده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی‌باشد و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق پنجگانه مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت نداشته و ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده است. از این رو دادگاه به استناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون یاد شده ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد حسن امی - علی مداح

منبع

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها