ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه وکیل دادگستری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که دادخواست توسط وکیل دادگستری امضا شده باشد و رقم حق الوکاله در وکالتنامه وکیل درج نشده باشد قرار رد دعوی صادر می‌شود زیراچنین وکالتی قابلیت پذیرش در دادگاه نداشته و سمت وی احراز نمی شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان خانم س. الف. فرزند الف. با وکالت خانم الف. ع. به طرفیت شهرداری منطقه...تهران مبنی بر مطالبه بهای کارشناس روز یک قطعه زمین به مساحت ششصد و نود و هشت متر و پنجاه دسی متر مربع مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت بیست و هفت هزار و هشتصد و پنجاه مترمربع از پلاک ثبتی.....واقع در لتمان کن از بخش --- تهران به شماره ثبت 28 ... صفحه 45 مقوم به 51/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله با توجه به محتویات و اوراق پرونده و مفاد دادخواست و مستندات خواهان و ملاحظه سند مالکیت خواهان و استعلام ثبتی و احراز مالکیت وی و ضرورت جلب نظر کارشناس و ارجاع امر به کارشناس اولیه و متعاقب آن سه نفره و نهایتا هیات پنج نفره کارشناسان و وصول نظریه هیات پنج نفره کارشناسان که منطبق با اوضاع و احوال قضیه بوده و قطع نظر از اعتراض طرفین به نظریه هیات پنج نفره که موثر در مقام نبوده دادگاه بنا به مراتب یاد شده دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندآً به ماده واحده قانون تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نه میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون ریال بهای روز ملک تصرفی خوانده در قبال انتقال سند مالکیت ملک متنازع فیه ارزیابی و هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - جعفر گلدار

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی شهرداری منطقه....{تهران }با نمایندگی آقایان ع.م.و ح.م. به طرفیت خانم ن.س. الف. نسبت به دادنامه --- - 94/9/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که بر اساس ان حکم بر محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت بهای ملک متنازع فیه به شرح ان صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد ومدارک مضبوط در آن نظر به اینکه دعوی حسب دادخواست که خانم الف. ع. به عنوان وکیل امضا کرده است در حالی که وکالت نامه وی به شماره 0688425 نامبرده میزان و رقم حق الوکاله را تعیین نکرده و در مرحله تجدیدنظر نیز در مقام وکالت تصویر وکالت نامه مذکور را ارائه کرده رقم و میزان حق الوکاله معلوم نگردیده نظر به مراتب با توجه به ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن چنین وکالتی قابلیت قبول و پذیرش در دادگاه را ندارد و سمت وی احراز نمی گردد در اجرای بند 5 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 358 همان قانون با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته قرار رد دعوی نخستین صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

منبع
برچسب‌ها